Vojenský veterán Bratislava
VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA o minulosti a hlavne BUDÚCNOSTI.
VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA o minulosti a hlavne BUDÚCNOSTI.

15. marec 2018 bol dňom Valného zhromaždenia občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a to už pod novým vedením, predsedom plk. v. v. Ing. Ladislavom BALLOM (funkciu prevzal 10. 4. 2017 na 15. rokovaní Rady VVB ). Po prvý raz bola členom predstavená nová zástava VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA kapitána Jána FRANCISCIHO. Na úvod rokovania si účastníci zhromaždenia uctili pamiatku zosnulých členov v roku minútou ticha.

     Zhromaždenia sa zúčastnila viac ako polovica registrovaných členov, ktorých je k 15. 3. 2018 – 90 a za posledný rok sa prijalo 20 nových členov. “ Združeniu nejde o čo najväčší počet, ale o kvalitu členov a aktívne zapájanie sa do činnosti „, zvýraznil to vo svojom vystúpení predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA. V správe sa podrobne venoval dosiahnutým cieľom v zmysle plánu činnosti na rok 2017, ktorý sa nám podarilo naplniť. Zdôraznil, že je na škodu veci, že sa akcií nezúčastňuje viac členov, ale takmer tá istá skupina členov. Poukázal na štyri základné piliere, ktoré by sa mali prelínať činosťou nielen v tomto, ale aj v ďalších rok och.“ Žiaľ, máme len dvoch aktívnych profesionálnych vojakov.V tomto smere by sme mali zvýšiť našu aktivitu a okrem iného dosiahnuť aj omladenie našej členskej základne“, uviedol predseda. Našu aktivitu ocenili ministerstvo obrany a Ozbrojené sily SR udelením medailí našim aktívnym členom a zo strany občianskeho združenia udelenie ďalším členom blahoželanie k životnému jubileu a Plakety VVB.

     Vysoko sa ocenila spolupráca s ostatnými združeniami, ktoré aktívne pôsobia s rezortom ministerstva obrany.Pritom sa oča- káva väčšia účasť na akciách, ale aj pri organizovaní nových, ktoré vyplývajú zo schváleného plánu činnosti na rok 2018.  „Medzi združeniami budeme hľadať nové spoločné prieniky, aby sa pôsobenie združení navonok ešte viac prejavilo k spoločnosti – teda

v civilnom sektore. Ale dôraz treba položiť aj na naše vnútorné otázky, ktoré sú však spoločnými problémami 13 združení – napr. otázky výsluhových dôchodkov a ich zachovanie, či pravidelnú valorizáciu v náväznosti na zvyšovanie starobných dôchodkov, povedal predseda.

     Výraznou zmenou v našej činnosti bude uvedenie do života novej webovej stránky združenia, ktoré bolo na zhromaždení prijaté s pochopením. Stránka bude typicky vojenská, výsostne naša, s fotografiami z činnosti Ozbrojených síl SR, nášho združenia a s možnosťou prispievať článkami i diskusnými príspevkami a fotografiami. Skúšobne stránka už beží – www.vojvet.sk. Združenie ďakuje za aktívnu spoluprácu a poskytnutie zaujímavých fotografických záberov z činnosti OS SR plk. v. v. Jozefovi ŽIAKOVI pre webovú stránku.

     V diskusii vystúpili viacerí členovia združenia. Venovali sa sociálnym otázkam, súvisiacich s dôchodkami, zdravotníckemu za- bezpečeniu dôchodcov v nemocnici sv. Michala v Bratislave (keďže došlo k zrušeniu vojenskej nemocnice), spolupráci s priateľ- skými združeniami nielen u nás, ale aj v zahraničí (napr. Rakúsko), spolupráca so Zväzom vojakov SR  (potreba kontaktovania sa a pripraviť spoločné rokovanie), pozítívne bola hodnotená spolupráca s Oddelením starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcoch MO SR (aj teraz bola prítomná pani Ing. Eva HAVASIOVÁ, ktorá osobne odovzdala medaile MO SR),     ; diskut ovalo sa o zákone k zriadeniu penziónu pre vojnových veteránov a možností ubytovania nevojnových veteránov, o posta-  vení Pomníku padlým vojnovým veteránom v L. Mikukláši – HÁJ  NICOVO, ako aj Pamätníku NEZNÁMEHO VOJAKA v Bratislave (sme jedna z mála krajín, ktoré ho nemajú).

 Súčasťou Valného zhromaždenia bolo odovzdanie

Pamätná medaila MO SR k 25. výročiu OS SR (najskôr Armády SR):

    mjr. v. v. Štefan CHŇAPEK, plk. v. v. Ing. Štefan DOROCIAK, plk. v. v. Ing. Juraj KAYSER, pplk. v. v. Dr. Milan KOLEN, plk. v. v. Ing. Mgr. Július KOVÁČ, plk. v. v. PhDr. Vratislav Mojš, plk. v. v. Ing. Milan SOBEK

Srdečné blahoželanie k životnému jubileu:

    60 rokov – pplk. v. v. Ing. Ivan MIČIAN,  65 rokov – plk. v. v. Ing Jozef RYCHTÁRECH

– Plakety o. z. VVB :

    plk. v. v. Ing. Mgr. Július KOVÁČ, pplk. v. v Dr. Milan KOLEN, plk. v. v. Dr. Jaroslav JUNEK, plk. v. v. Ing. Jozef PODMANICKÝ.

    Na záver rokovania bolo schválené nové zloženie Rady VVB, výsledok hospodárenia, návrhom rozpočtu na rok 2018 a vy-  slovený súhlas s kladným priebehom 5. Valného zhromaždenia, na ktorom sa prítomní členovia vyslovili za prípravu a uskutočnenie osláv – 100 – té výročie ukončenia I. svetovej vojny – ČERVENÉ  MAKY 11. 11. 2018 v Bratislava – Petržalka-  cintorín KOPČANY v spolupráci s MO SR, GŠ OS SR , Vojenskou kanceláriou prezidenta SR, Posádkou Bratislava a ďalšími občianskymi združeniami, spolupracujúcimi s rezortom obrany SR, ako najvýznamnejšia spoločenská udalosť za nášho podstatného organizačného vplyvu.   

 

Text a foto – plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca VVB

 

IMG_1592.jpg
IMG_1591.jpg
IMG_1590.jpg
IMG_1585.jpg
IMG_1581.jpg
IMG_1572.jpg
IMG_1568.jpg

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom