Vojenský veterán Bratislava

Vojenský veterán Bratislava

RADA občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
od 6. valného zhromaždenia konaného 14. 03. 2019:

plk. v. v. Ing. BALLA Ladislav (predseda, štatutár),

plk. v. v. Ing. KAYSER Juraj  (podpredseda),

plk. v. v. Ing. KAVECKÝ Jozef (člen),

plk. v. v. Ing. DOROCIAK Štefan (člen-hospodár),

mjr. v. v. Ing. HAMAROVÁ Daniela (členka-zapisovateľka)

pplk. v. v. Ing. BOŠANSKÝ Emil (člen-sponzoring a dotácie)

plk. v. v. Ing. SOBEK Milan (revízor)

plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc.

plk. v. v. PaeDr. Leonard Pavlík

pplk. v. v. Ing. František Buda

plk. v. v. Ing. BALLA Ladislav

I.

Informácia o založení občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava
8. júna 2015

 

Veterán (z latinského vetus alebo starý) je starý, vojenský vyslúžilec teda vojenský veterán. V starovekom Ríme boli veteráni – vojenskí vyslúžilci, ktorí boli prepustení z armády po 20 rokoch aktívnej služby. Tvorili zálohu, ktorá bola v prípade vojny opäť povolaná do vojska. Za napoleonských vojen tvorili veteráni Napoleonovu slávnu starú gardu, ktorá sa preslávila najmä hrdinským odporom v bitke u Waterloo. V Armáde ČR sú pojmom vojenský veterán označovaní tiež vojenskí dôchodcovia. Účastníci vojny pôsobiaci vo vojenských a partizánskych jednotkách sú označovaní pojmom vojnový veterán. Pre svoj prínos pre vlasť a boj za slobodu je veteránom obvykle prejavovaná úcta. V SR sa za vojnových veteránov pokladajú aj profesionálni vojaci vysielaní do zahraničných misií.

Občianske združenie Vojenský veterán Bratislava (VVB) považuje za vojenského veterána každého, kto odslúžil vojenskú základnú službu alebo slúžil ako profesionálny vojak.

Bratislava a jej okolie boli vo svojej histórií dejiskom významným vojenských aktivít, ktoré ovplyvnili bezpečnostnú a politickú situáciu nielen v meste, regióne, ale aj v celej strednej Európe. K najvýznamnejším patria boje s vojskami osmanskej ríše, francúzskymi vojskami N.B., pruskými vojskami a jednotkami nemeckého wehrmachtu. Bratislava patrila k najväčším posádkovým mestám rakúsko-uhorskej monarchie a neskôr aj Československa, s pomerne veľkou koncentráciou vojenských jednotiek, veliteľstiev, vojenských vzdelávacích inštitúcií a zabezpečovacích útvarov. Tomu zodpovedala aj spolková činnosť vojakov a ich zapojenie sa do kultúrneho života, osvetovej (vzdelávacej) činnosti, podpory a starostlivosti o vdovy a ženy nemocných (invalidných) vojenských vyslúžilcov.

V druhej polovici 70-tých rokov 19. storočia vznikli v Bratislave dva spolky vojenských vyslúžilcov. Bezprostredne po založení Spolku vojenských veteránov v Bratislave (historické pramene uvádzajú tiež názov „1. bratislavský spolok vojenských veteránov„) sa uskutočnilo v roku 1876 zakladajúce zhromaždenie spolku vojenských veteránov vo Svätom Jure pod názvom 1. bratislavský spolok vojenských veteránov – filiálka Svätý Jur. Spolok vojenských veteránov organizoval spomienkové oslavy na počesť padlých v bitke pri Lamači medzi rakúsko-uhorskými a pruskými vojskami v roku 1866 na Kamzíku.
Začiatkom 80-tých rokov 19. storočia vznikol „Spolok na podporu žien vojenských vyslúžilcov v chorobe“. Spolková činnosť vojenských veteránov sa výrazne aktivizovala aj v 30-tých rokov 20. storočia po vzniku Československej republiky. V roku 1934 vzniká „Spolok vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Rači a v roku 1936 bol bývalými legionármi založený „Spolok vyslúžilých vojakov č. 18 gen. M. R. Štefánika v Lamači”. Pôvodne vznikol na podporu pozostalých po padlých legionároch. Ich domy boli označené tabuľkou s názvom „Legionár“ a spolok ich finančne podporoval.

V Bratislave sme sa preto rozhodli nadviazať na činnosť spolkov vojenských veteránov z druhej polovice 70-tých rokov 19. storočia.

Zakladajúce Valné zhromaždenie občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava sa uskutočnilo 8. júna 2015 a deklarovalo sa ako organizácia pôsobiaca na celom území Slovenska.

Vojenský veterán Bratislava chce nadviazať na také hodnoty ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavať pamiatku a úctu vojakom za ich prínos pre vlasť a obetu vo vojnových konfliktoch. Preto budeme pokračovať v našej činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako sme sa tomu venovali v predchádzajúcich rokoch pod názvom ZV SR – Klub Bratislava, pokračovať v tradícií organizovania spomienkového podujatia ku Dňu vojnových veteránov na vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch v spolupráci s MO SR, hlavným mestom SR Bratislavou a ďalšími neziskovými organizáciami.

Sme presvedčení, že sa nám v duchu hodnotového smerovania a cieľov podarí spájať v otázkach profesijného záujmu všetky organizácie, ktoré združujú vojenských vyslúžilcov, upevniť jednotu veliteľského zboru ako aj jednotu medzi aktívne slúžiacimi a tými, ktorí sú už mimo aktívnu službu.

OZ VVB je apolitické, nezávislé obranno-politické záujmové združenie, ktoré podporuje Ozbrojené sily SR a chráni záujmy všetkých aktívne slúžiacich vojakov ako aj vojakov mimo aktívnu službu.

OZ VVB predkladá podnety, stanoviská, návrhy a odporúčania najmä v oblasti sociálneho, materiálneho, kultúrneho, zdravotníckeho a iného zabezpečenia vojenských veteránov a ich rodín ako aj príslušníkov OS SR.

OZ VVB spolupracuje s občianskymi združeniami veteránov iných štátov, ak s takýmito nadviažu kontakt.

OZ VVB sa podieľa na dôstojnej rozlúčke s členmi združenia po ich úmrtí.

Príslušníci OZ VVB sú nápomocní pri rozvoji ozbrojených síl SR, ak o to budú predstavitelia OZ požiadaní.

OZ VVB organizuje informatívnu poradenskú činnosť.

OZ VVB vytvára sekcie pre činnosť jednotlivých vojenských odborností a oblastí.

Členom združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sa môže stať fyzická osoba, ktorá absolvovala vojenskú základnú službu alebo službu profesionálneho vojaka nezávisle od hodnosti a aj vojenskej odbornosti, ako aj jeho najbližší rodinný príbuzný alebo sympatizant, ktorý súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri naplňovaní jeho poslania a cieľov. 

Členstvo v občianskom združení má charakter individuálneho členstva, je dobrovoľné, vzniká podaním, registráciou a schválením písomnej prihlášky, zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení zo združenia, zrušením, vylúčením alebo pozastavením členstva rozhodnutím Rady veteránov. Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia, podieľať sa na plnení cieľov a úloh združenia, platiť členské príspevky vo výške schválenej Valným zhromaždením (pre rok je stanovené 15,- €), má právo voliť a byť volený do orgánov združenia, zúčastňovať sa Valného zhromaždenia aj rokovania Rady veteránov, navrhovať kandidátov do volených orgánov združenia, dostávať informácie o činnosti združenia, žiadať združenie o pomoc pri organizovaní, zverejňovaní a propagácii vlastnej činnosti.

II. Kontakty

Adresa: VOJENSKÝ VETERÁNDulovo nám. 6, 82901 Bratislava
Poštová adresa: plk. v.v. Ing. Ladislav Balla, Dulovo nám. 6 , 82901 Bratislava
IČO: 42448093
Banka: SK4383300000002700860529
E-mail: balla.vojvetsk@gmail.com

Z praktických dôvodov používame skratku VVB – Vojenský Veterán Bratislava.
Prihlášky za člena a sympatizanta

Poznámka: Vyplnenú prihlášku odovzdať a členské uhradiť je možné na schôdzi Rady veteránov v Posádkovom klube (Dulovo nám.) v dňoch rokovania Rady združenia – podľa Plánu činnosti na daný rok (druhý pondelok v mesiaci) v dobe od 15.00 do 17.00 h.

Pri prevode členského cez banku na účet združenia uvádzajte:

Suma: 15 Euro
Číslo účtu príjemcu: SK4383300000002700860529
Kód banky: 8330
IBAN: SK4383300000002700860529
Špecifický symbol: rok podania
Konštantný symbol: 0558
Informácia pre príjemcu: Členské za rok 202(x), meno a priezvisko odosielateľa

 III. Dokumenty

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom