Vojenský veterán Bratislava
Rokovanie VVB na MOSR

Ako ďalej spolupracovať …

Informácia pre členov VVB.

Hlavný štátny radca Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a voj. dôchodcov ministerstva obrany SR Ing. Richard ZIMÁNYI, prijal 13.9.2017 delegáciu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, vedenú jej predsedom plk.v.v. Ing. Ladislavom BALLOM.

Stretnutie sa venovalo budúcej spolupráci, ktorá vyplýva aj zo zmluvy medzi o.z. VVB a MO SR. Doterajšie kontakty obidve strany hodnotia pozitívne, i keď je stále čo zlepšovať. A to bol cieľ návštevy na oddelení.

Najbližšou spoločnou akciou bude spomienka na padlých vojakov vo vojnových konfliktoch. Ide o známe ČERVENÉ MAKY, ktoré sa každoročne konajú 11. novembra o 11 hodine položením vencov k hrobom na vojenskom cintoríne v Bratislave, Petržalka -Kopčany. Plk. Balla vyjadril názor v mene členov združenia, že termín i hodinu je potrebné dodržať, i keď ide v tomto roku o sobotu. “Myslíme si, že ide o historický dátum (100 výročie) a spomienka by nemala byť závislá na tom, či ide o sobotu, alebo nedeľu,” konštatoval plk. Balla spoločne s členmi našej delegácie.

Štátny radca Ing. Zimányi predbežne súhlasil s našim názorom s tým, že o tom v konečnom dôsledku ale rozhoduje ministerstvo obrany. “V najbližšom čase bude prvé rokovanie k Červeným makom a budeme hovoriť aj o termíne a programe,”uviedol Ing. Zimányi.

Navrhli sme, aby sa rokovania zúčastnil aj náš člen, ktorý zodpovedá za akciu plk.v.v. Ing. Juraj KAYSER. Tým by sa ušetril čas a všetko by sa prerokovala naraz s dôrazom na termín i samotný program.

“Dosť názorov počúvame na termín – VÝSLUHOVÝ DOCHODCA – chceli by sme zmenu a vyvolať diskusiu aj prostredníctvom vášho oddelenia”, otvoril ďalší bod na rokovaní plk. Balla. Ing. Zimányi poukázal na súčasnú platnú legislatívu a podľa prítomnej pracovníčky oddelenia pani Ing. Eve HAVAŠIOVEJ, hlavnej štátnej radkyni, musí prísť podnet “zvonka” – “… teda napríklad aj od vášho združenia VVB, ktoré pracuje aktívne vo viacerých oblastiach…”.  Plk. Balla sľúbil tento podnet odborne pripraviť a poslať na oddelenie cez ministerstvo obrany.

V diskusii sa partneri venovali valorizácii vojenských dôchodkov, požiadavke viac sa popri vojnových veteránoch venovať a nezabúdať aj na vojenských dôchodcov. Spomenuli sme tiež tú časť vojnových veteránov, ktorí majú väčšie výhody už po napr. 6 mesačnom pôsobení v mierovej misii, ako tí dôstojníci a práporčíci, ktorí slúžili štátu aj vyše 30 rokov. “Dá sa s tým súhlasiť, ale nie všetko sa dá hneď riešiť a závisí to aj od finančných prostriedkov,” povedal plk. Zimányi.

Poukázali sme aj na problém s rovnošatami pre vojenských dôchodcov. “Tu by sme očakávali pomoc oddelenia, teda MO SR, pretože je to pre nás aj finančne náročné, nielen dlhý čas šitia požadovanej rovnošaty, ktorou reprezentujeme OS SR” zdôraznil plk. Balla. S týmto názorom Ing. Zimányi, súhlasil, pričom poukázal že problém šitia rovnošiat je nielen pre vojenských dôchodcov, ale napr. aj pri menovaní brigádnych generálov v zálohe alebo vo výslužbe a dodal, že aj tu by sa musela zmeniť legislatíva.

Postavenie a uplatnenie sa odchádzajúcich profesionálnych vojakov v civilnom sektore bolo ďalším  bodom rokovania. Štatistika síce existuje s číslami, ale nič neriešia. “Osobne viem, že v iných štátoch vojenských odborníkov priam čakajú, aby ich mohli využiť vo svojich spoločnostiach v rôznych odbornostiach a oblastiach. U nás to stále zaostáva, mnohí končia  napr. v SBS na vrátniciach a podobne, pričom by sa mohli ich skúsenosti a odbornosť využívať v prospech napr. v oblasti obrany a prípravy mládeže. Chcelo by to vytvoriť systém z OS SR do civilného prostredia,” zdôraznil plk. Balla.

Obidve strany – o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O VOJNOVÝ VETERÁNOV A VOJENSKÝCH DOCHODCOV – konštatovali, že osobný kontakt vytvoril dostatočný priestor pre budúcu spoluprácu a spoločné riešenie problémov ako aj pri spoločnom zabezpečovaní akcií.

 

text a foto:  plk.v.v. Ing. I. Kvačkaj – hovorca o.z. VVB

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom