Vojenský veterán Bratislava
Valorizácia výsluhových dôchodkov roku 2020

Dňa 16.5.2019 bol schválený návrh zákona (zákon č.153/2019), ktorým sa novelizoval zákon č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým sa realizuje valorizácia výsluhových dávok na roky 2019 až 2021.

P1000246.jpg
P1000248.jpg
IMG_9938.jpg
IMG_9909.jpg

Podľa Dôvodovej správy návrh zákona oproti existujúcemu stavu zakladá zníženie výdavkov osobitného účtu útvarov sociálneho zabezpečenia MV SR, SIS, NBÚ, ZVJS a VÚSZ (okrem Finančného riaditeľstva SR). Takáto valorizácia znižuje výdavky oproti minulému stavu pri stave cca 46.500 osôb:

– VÚSZ úspora 2019 vo výške 634.788 €, 2020 vo výške 1.081.569 € a 2021 vo výške 875.612 €

– ZVJS úspora 2019 vo výške 79.292 €, 2020 vo výške 113.721 € a 20201 vo výške 60.400 €

– MV SR,SIS úspora 2019 vo výške 445.263 €, 2020 vo výške 735.710 € a 2021 vo výške 606.024 €

Navrhlo sa zvýšenie sumou ako podiel sumy 2% priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30.6. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie vykonáva a čísla 15 (zaokrúhlene na 10 centov nahor). Výsledok podielu sa vynásobí rokmi služobného pomeru. Pozostalostné výsluhové dávky ako vdovský výsluhový, vdovecký výsluhový a sirotský výsluhový sa zvýšia jednotnou sumou, ktorá predstavuje 2% priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku. Rovnaký postup bude aj u invalidného výsluhového dôchodku.

Pre rok 2019 sa predpokladal podiel vo výške 0,60 € a pre rok 2020 vo výške 0,70 € atento pdiel sa násobí počtom rokov služobného pomeru.

Sociálna poisťovňa vykázala priemernú výšku starobného dôchodku k 30.6.2019 v čiastke 449,9720304 čo znamená podiel vo výške 0,60 € pre valorizáciu výsluhového dôchodku na rok 2020, ktorý sa potom vynásobí počtom rokov služobného pomeru. (V prípade priemernej výšky starobného dôchodku v roku 2020 v čiastke 450,01 € by podiel bol vo výške 0,70€. Teda chýba nám 0,038 €.)

Pre informáciu valorizácia civilných dôchodkov k 1.1.2020 bola 2,9 % z priemernej výšky starobného dôchodku k 30.6.2019 najmenej však 2% z tohto priemerného starobného dôchodku, čo je suma 9 €. Pre predčasné starobné dôchodky to bude 8,70 €, pre ID nad 70% to bude 7,60 €, pre ID do 70% to bude 4,30 €, pre vdovský a vdovecký dôchodok to bude 5,80 € a pre sirotský dôchodok to bude 2,70 €.

Silové zložky odôvodňovali tento opäť nie jednoduchý výpočet (oproti civilnej valorizácie) skutočnosťou, že účelom valorizácie je motivácia k dlhšiemu skutočnému výkonu služby.

Nad takýmto zdôvodnením (nie prvým vo viacerých novelizáciach zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov) sa môžeme len pousmiať. Aj v pripomienkovom konaní k návrhu zákona napr.Ministerstvo financií SR sa vyjadrilo, že motiváciu k dlhšiemu skutočnému výkonu štátnej služby je možné efektívnejšie dosiahnúť inými prostriedkami taktiež Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je názoru, že tento cieľ by bol vhodnejší dosiahnúť úpravou služobného platu a že valorizácia slúži na zachovanie reálnej hodnoty dôchodku.
autor Ľ. Dubeň

 

1 Comment
  • by Kvačkaj ivan Posted 19. januára 2020 18:57

    Písať aj autorstvo fotografií, aj keď sú v archíve. Aj o tom platí zákon.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom