Vojenský veterán Bratislava
Rada na prvom rokovaní… 2018

Uplynulo len osem dní roka 2018 a Rada o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA zasadala. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal členov Rady a spoločne si zaželali aspoň tak úspešný rok , ako bol rok 2017. O to viac, že rok 2018 bude rokom Valného zhromaždenia občianskeho združenia. Súčasne chceme prostredníctvom stránky zaželať úspešný, pokojný a spokojný rok 2018 plný zdravia aj ostatným, vyše 90 členom združenia, čo je takmer dvojnásobok od momentu zmeny názvu, ale aj poslania o. z. VVB. 

Predseda i členovia Rady pozitívne vyhodnotili predvianočnú kapustnicu pre členov, ktorých sa na nej stretlo v Posádkovom klube Bratislava na Dulovom námestí takmer 50. Predseda poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave, zabezpečení, ale aj na úprave miestnosti po ukončení posedenia.

Dôležitým bodom  bola príprava Valného zhromaždenia združenia, ktoré má byť 15. 3. 2018 v Posádkovom klube Bratislava. Boli rozdelené úlohy v príprave dokumentov, ako aj organizačné zabezpečenie za aktívnej pomoci členov združenia, nielen členov Rady. Veríme, že závery Valného zhromaždenia budú mať pozitívny vplyv na činnosť pre ďalšie roky a preto by sme radi privítali nové podnety a názory na skvalitnenie a zatraktívnenie našej spoločnej práce nielen smerom k ozbrojeným silám SR, ale predovšetkým k nám, výsluhovým dôchodcom a aj smerom k civilnej spoločnosti. Preto by Rada privítala do februárového rokovania podnety od členov združenia.

Boli prerokované aj aktivity v prvom štvrťroku, ktorých nie je veľa, pretože úsilie bude smerovať k úspešnému valné-

mu zhromaždeniu. Boli schválené prihlášky dvoch nových členov Vojenského veterána Bratislava. Rada schválila účasť troch členov na cestu do Rakúska na slávnostné zhromaždenie kolegov rakúskej armády 18. 1. 2018 v rámci

spolupráce, vyplývajúcej zo zmluvy medzi našimi organizáciami.

 

Text a foto – plk. v. v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca o. z. VVB

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom