Vojenský veterán Bratislava
Prelomové rozhodnutie vo veci predčasných dôchodkov

Povinnosť Sociálnej poisťovne zhodnotiť dobu služby aj pri priznávaní predčasného starobného dôchodku – rozhodnutie veľkého senátu NSS SR.
x
Advokátska kancelária JUDr. Július Jánošík pri obhajobe práv svojho klienta bývalého policajta – výsluhového dôchodcu v spore so Sociálnou poisťovňou pri priznávaní predčasného starobného dôchodku dosiahla významný pokrok.
Podaná kasačná sťažnosť na NSS SR, obsahujúca vývoj judikátov týkajúcich sa predčasných starobných dôchodkov, argumenty o charaktere dôchodkovej dávky predčasného starobného dôchodku presvedčila sená NSS SR aby bola vec postúpená veľkému senátu NSS SR, ktorý prihliadol k argumentom AK JUDr. Július Jánošík a vydal rozhodnutie, kde dospel k právnemu záveru, že do obdobia dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení na účely priznania predčasného starobného dôchodku je potrebné započítať aj dobu služby poberateľa výsluhového dôchodku.
x
Takže po 20 rokoch “hádania sa” so Sociálnou poisťovňou, krajskými súdmi a NS SR je tu zjednocujúci záväzný právny názor NSS SR pre zápočet doby služby pri priznávaní predčasného starobného dôchodku. V minulosti už aj NS SR vyslovil právny názor pre zhodnotenie doby služby , ale spočiatku len u poberateľov výsluhového príspevku (príspevku za službu), neskôr aj u poberateľov výsluhového dôchodku, ale existovali aj ojedinelé opačné rozhodnutia.
Takto vznikalo “šikanovanie” výsluhových dôchodcov žiadateľov o predčasný starobný dôchodok, ktorí sa museli o svoje práva hlásiť súdnou cestou a nie vždy úspešne.
x
Najnovší rozsudok veľkého senátu NSS SR je kľúčovým bodom a verím, že ho bude rešpektovať aj Sociálna poisťovňa vo všetkých ďalších prípadoch priznávania predčasných starobných dôchodkov bývalým príslušníkom a vojakom.
x
S prvými prípadmi problémov pri priznávaní predčasných starobných dôchodkov som sa v praxi stretol už od roku 2012, takže odhadujem počet nesprávne priznaných predčasných starobných dôchodkov na cca 600-800 prípadov.
Vzhľadom k tomu, že v časti prípadov bude nasledovať aj zníženie dôchodkového veku môže sa zmeniť PrSD na klasická SD a prepočet dávky bude zložitejší (napr. zvýšenie dávky za ďalšiu prácu) odporúčam dotknutým kolegom sa obrátiť na erudovanú advokátsku kanceláriu. Dodatočné zhodnotenie doby služby pri výpočte predčasného starobného dôchodku môže priniesť pomerne zaujímavé zvýšenie poberanej dávky a to aj 3 roky spätne od podania žiadosti
Takže, kolegovia neváhajte, hláste sa o svoje práva veď Ste si ich získali pomerne náročnou službou pre štát.

plk.v.v. Ing. Ľubomír Dubeň

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom