Vojenský veterán Bratislava
PODPORUJEME SPOLOČNÚ VÝZVU APVV.

Stavovské profesijné organizácie poberateľov dávok z výsluhového
zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA)
Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina
Klub príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Trebišov
Klub priateľov polície Banská Bystrica
Klub priateľov Polície Trenčín
Klub priateľov polície Lučenec
Asociácia hasičov na dôchodku
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V Bratislave 13. augusta 2022


SPOLOČNÁ VÝZVA
k zmierneniu negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia cien energií,
tovarov, služieb a ostatných základných životných potrieb.


Vážený pán predseda vlády SR: Eduard Heger
a vážený pán minister: Roman Mikulec,


jednou z prioritných úloh profesijných stavovských organizácií je chrániť práva a sociálne istoty nielen svojich členov, ale aj ostatných poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), kde určite patrí výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok. Podľa Zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 68 ods. 16 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky od 01. júla 2018 zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Naposledy boli tieto dávky výsluhového zabezpečenia zvýšené k 01.07.2022, a to o 1,3%. V ostatnom čase, minimálne od začiatku roka 2022, je nielen doposiaľ historicky
najvyššia inflácia, ale zároveň aj vysoký nárast nielen cien energií, tovarov a služieb, čo má obzvlášť negatívny dopad na životnú úroveň aj poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia MV SR.
Podľa zverejnenia Štatistického úradu SR sa spotrebiteľské ceny za domácnosti dôchodcov za 6 mesiacov roku 2022 (k 30. 06. 2022) medziročne zvýšili o 11,8%. Neakceptujeme odôvodnenia niektorých politikov, že valorizácia dôchodkov od 01.01. 2023 o 11,8% postačuje na „pokrytie“ inflácie a s tým spojené všetky zvýšené náklady na náš život, nakoľko už v priebehu tohto roka je inflácia vyššia a osobitne určite „nepokryje, resp. dostatočne nezmierni negatívny dopad inflácie poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenia, kde táto valorizácia 11,8 % bude „až“ od 01.07.2023. Zároveň upozorňujeme aj na to, že väčšina výsluhových dôchodcov poberá „iba“ tento dôchodok, niektorí z nich ešte nespĺňajú podmienku veku na nárok na priznanie starobného dôchodku a iba niektorí z nich pracujú. V tejto súvislosti uvádzame, že síce niektorí poberatelia výsluhových dôchodkov poberajú aj starobné dôchodky, ale ich priemerná suma bola v rokoch 2017 až 2020 236,00 €.

Vzhľadom na uvedené Vás v mene našich viac ako 6500 členov vyzývame, aby aj MV SR, ešte v tomto roku, tak ako to petične požadujú niektoré organizácie dôchodcov (t. j. aby ich požiadavka bola prerokovaná na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky), tento negatívny dopad vysokej inflácie, rastu cien, energie, služieb atď., zmiernilo“ aj poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenia MV SR. napr. aj mimoriadnou valorizáciou týchto dávok minimálne o 8%, resp. aby sa prípadná požadovaná mimoriadna valorizácia dôchodkov vo všeobecnom systéme sociálneho
poistenia v plnom rozsahu „vzťahovala“ aj na poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia MV SR.
Predkladaná spoločná výzva má oporu, nielen v skutočnostiach a dátach uvedených vyššie, ale aj v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je aj:Európska sociálna charta (1996), v ktorej sa v Článku 23 Právo starších osôb na sociálnu ochranu písmeno a) uvádza:Na zabezpečenie účinného výkonu práva starších osôb na sociálnu ochranu sa zmluvné strany zaväzujú prijať alebo podporovať buď priamo, alebo v spolupráci s verejnými alebo súkromnými organizáciami príslušné opatrenia zamerané najmä: na umožnenie starším osobám zostať podľa možností, čo najdlhšie plnohodnotnými členmi spoločnosti prostredníctvom príslušných zdrojov, ktoré im umožnia dôstojný život a aktívnu účasť na verejnom, spoločenskom a kultúrnom živote.“; Charta základných práv EÚ (2016/C 202/02), v ktorej sa v Článku 25 Práva starších osôb uvádza:Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote.“.

Žiadame k tejto výzve aj osobné stretnutie, ktorého sa za stavovské profesijné organizácie zúčastní prezident Asociácie policajtov vo výslužbe. (VETERAN POLICE SLOVAKIA).


S úctou
Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), JUDr. Hristo Gluškov
v. r., prezident
Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina, Jozef
Fedorko v. r., prezident
Klub príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Trebišov, JUDr. Štefan Jožiov v. r., predseda
Klub priateľov polície Banská Bystrica, Ján Páleš v.r., predseda
Klub priateľov Polície Trenčín, Rudolf Nedielka v. r., predseda
Klub priateľov polície Lučenec, Mgr. Ján Kašiar v. r., poverený podpredseda
Asociácia hasičov na dôchodku, Ing. Peter Hargaš, v. r., predseda

Vážený pán
Ing. Eduard Heger, predseda vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Vážený pán
Ing. Roman Mikulec, MSc., minister
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zástupcovia občianskych združení, ktorí podpísali memorandum o spolupráci po konzultácii s APVV a to:

Vojenský veterán Bratislava

Česká a slovenská obec delostrelecká

Občianske združenie Delostrelec

Klub VÚ 3853 Bratislava

Klub veteránov letiska Kuchyňa

Združenie pontonierov a ženistov

Združenie vojenskej obrody Slovenska

KVH 2. jazdecký pluk Sibírsky

súhlasia a pripájajú sa

k Vašej spoločnej výzve k zmierneniu negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia cien energii, tovarov, služieb a ostatných základných životných potrieb. Sme pripravení na spoluprácu pri riešení týchto problémov s tým že opatrenia budú platiť pre všetkých poberateľov výsluhových dávok.

IMG_0212.jpg
2 Comments
  • by Ivan Kvačkaj Posted 16. augusta 2022 13:01

    V plnej miere to podporujem aj ja.

  • by Juraj Kayser Posted 17. augusta 2022 23:05

    Som rád, že sa naše o.z. VVB spolu s klubmi a združeniami, ktoré podpísali MEMORANDUM o spolupráci, pripojilo ku Spoločnej výzve APVV. Iba spoločný postup vojenských a policajných klubov a združení môže byť úspešný pri riešení vyplácania výsluhových dávok pre všetkých.
    Verím, že sa k Spoločnej výzve APVV pripoja ešte ďalšie kluby a združenia vojakov a policajtov.
    plk. v.v. Ing. Juraj Kayser

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom