Vojenský veterán Bratislava
Návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 a roky 2021 a 2022

x
Z uvedeného materiálu je možné vidieť ako bude postupovať súčasná vláda SR v oblastiach, ktoré Vás asi najviac zaujímajú. Každý si môže materiál prezrieť na slov-lexe .
Ja som vybral len niektoré body napr.:
x
MO SR navrhuje doplniť do plánu na 2. štvrťrok 2022 – zmenu zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane a zmenu zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR.
x
MV SR navrhuje doplniť do plánu na 1. štvrťrok 2021 zmenu zákona č. 315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore .
x
Plán na 2. polrok 2020:
– október por. č. 9 Návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme
– december por. č. 18 Návrh na zmenu zákona č. 461/2003 Z.z. o soc. poistení
x
Plán na 1.štvrťrok 2021:
– por. č. 4 Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte
– por. č. 13 Zmena zákona o štátnej službe policajtov
x
Plán na 2.štvrťrok 2021:
– por. č. 15 Zmena zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
x
Plán na 4. štvrťrok 2022
– por. č. 6 zmena zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov (okrem iného obsahuje aj zdanenie výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠTB)
x
V tomto roku 2020 sa zmenou zákona o sociálnom poistení dosiahne zvýšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému vzhľadom na demografický vývoj a posilnenie spravodlivosti a transparentnosti systému a môžeme len hádať ako sa dosiahne dlhodobá udržateľnosť. Máme s tým svoje skúsenosti. Súčasne aj úprava minimálneho dôchodku.
x
Zaujímavý je postup vlády SR, že najskôr sa bude zaoberať návrhom ústavného zákona o dôchodkovom systéme (každý si môže predstaviť čo bude obsahovať, keďže sa množia hlasy na prekopanie neudržateľného I. piliera dôchodkového zabezpečenia).
x
Ako ticho pred búrkou mi pripadá, že sa nikde nerieši žiadna zmena zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ( v rokoch 2020 – 2022) a pritom vo všeobecnom systéme nasledujú zásadné zmeny poistené aj ústavným zákonom.
x
Naše stavovské organizácie fungujú ako v čase hlbokej prosperity, ale sa zbiehajú búrkové mraky pandémie, obchodných vojen, krízy v ekonomike a v chápaní sveta a to by sa malo odraziť aj v sociálnych otrasoch. Rád by som sa mýlil, ale mám na to svoj názor.

Text: Ľ. Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom