Vojenský veterán Bratislava
K povyšovaniu vojakov v zálohe a veteránov
K povyšovaniu vojakov v zálohe a veteránov

Vážení priatelia,

neušlo našej pozornosti, že za určitých okolností dnes nastala možnosť povyšovania vojakov v zálohe, veteránov a pod. Žiaľ, nevyužila sa ďalšia príležitosť na zmenu a úpravu trestu „straty vojenskej a inej hodnosti“, podľa ustanovenia § 64 ods.1., zák. č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (v ČR obdobne: podľa § 47 ods.3 zák. č. 140/1961 Sb., Tr. zákona).
Ide nám predovšetkým o to, že po odpykaní uloženého trestu a zahladenia odsúdenia, sa takémuto potrestanému občanovi, profesionálnemu vojakovi v činnej službe, už neumožňuje návrat do predošlého stavu – vrátenia vojenskej a inej hodnosti. Nazdávam sa, že uvedené trestné paragrafy v SR a ČR už nezodpovedajú súčasnému trendu, je ich treba novelizovať a doplniť o nové ustanovenie, v ktorom by sa strata vojenskej hodnosti napr. zohľadní v dĺžke odpykávaného trestu, alebo napokon zvoliť možnosť straty vojenskej hodnosti na obdobie 5 rokov, 10 i viac rokov, resp. odňať hodnosť doživotne. V oboch republikách absentuje totiž proces legálneho navrátenia (reverz) vojenskej a inej hodnosti. To nikto nedoriešil.
Sudca (z rezortu spravodlivosti) predsa nebude udeľovať (vracať) profesionálnemu vojakovi hodnosť, ale malo by to urobiť predovšetkým ministerstvo obrany (alebo ministerstvo vnútra, v prípade policajtov). Napriek tomu, že sme o to už dávnejšie požiadali, Ministerstvo obrany SR nevykonalo príslušné legislatívne kroky, nápravy sme sa nedočkali.
Ako príklad uvádzame, že v ČR sa stal nemilý prípad, kedy dôstojníkovi, absolventovi vysokej vojenskej školy, bol popri uloženému nepodmienečnému trestu odňatia slobody, vyslovený aj trest straty vojenskej hodnosti major (teraz je stále vojak – dodnes) a zákaz činnosti (odobratie vodičského preukazu). Principiálna právna otázka znie, prečo mu teda neodňali aj tú najnižšiu vojenskú hodnosť „vojak“ a nedali mu rovno „modrú“ knižku ??? (pozn.: aj radový „vojak“ je stále vojenská hodnosť, ale tú mu ponechali). Napriek tomu, že od odpykania trestu ubehlo takmer 40 rokov, nie je možné mu pôvodnú vojenskú hodnosť vrátiť naspäť – chýba legislatíva, ktorá by to umožňovala.
Podľa zásady „čo nie je zakázané, je dovolené“ – mala by sa vrátiť dotyčnému vojakovi pôvodná vojenská hodnosť. Tento človek trpí potrestaním dodnes a uložený trest pôsobí doživotne. Lenže, či je tento stav naozaj v poriadku?
Opitému vodičovi motorového vozidla predsa po čase vrátia zadržaný vodičský preukaz. Môže onedlho spokojne vykonávať pôvodnú činnosť, hoci predtým bol vodič z povolania a svoju prácu vykonáva naďalej. Vojakovi profesionálovi, policajtovi – to však už nie je umožnené, im podľa právnych predpisov – vojenskú hodnosť už nikto nevráti. Ďalšia právna otázka: Keď rovnaký trestný čin spácha civilná osoba (t. j. tiež policajt, či vojak v zálohe, hoci aj major vo výslužbe a pod.), prečo aj jemu neodoberú vojenskú hodnosť? Veď je tiež vojak, policajt, dôstojník v zálohe – tak prečo tie diskriminačné rozdiely! Za to, že dnes pracuje v civile – na neho sa takýto druh trestu nevzťahuje??? Na túto jednoduchú otázku Vám nikto neodpovie, hoci každý z nás vie – že v tých zákonoch priveľa škrípe. To mi pripomína nerovnaké zaobchádzanie medzi tými čo sú činní v uniforme a medzi tými, čo sú v civile. Ako sa má na túto vec dívať potrestaný profesionálny vojak (predtým major), keď jeho kamarát civil, sa dopustí presne toho istého trestného činu a vojenská hodnosť (je naďalej major), mu zostane zachovaná…? Takúto vysokú vojenskú hodnosť, nedostal žiadny vojak, alebo policajt zadarmo. Tú si treba zaslúžiť. Táto vojenská osoba stála náš štát obrovské finančné náklady zo štátneho rozpočtu, aby ho kvalitne a odborne vyškolila a pre špecifické potreby polície a armády – všestranne pripravila. Táto osoba v prípade vojnového konfliktu bude možno opäť naliehavo potrebná, a práve v hodnosti major. Iných odborníkov z čarodejného klobúka nedokážeme vytiahnuť. Kedy, kto a ako mu vrátiť hodnosť…? Aktuálna legislatíva na to neexistuje, pravidlá nie sú spracované. Lenže v kritickej chvíli, v krízových situáciách môžeme akútne potrebovať práve tohto špecialistu „majora“ a ako ho reštaurovať znovu do tejto pôvodnej hodnosti, keď je iba vojak? Sme pápežskejší ako sám pápež.
Má byť teda uložený trest odňatia vojenskej hodnosti pôsobiť naozaj doživotne? Je azda toto vôbec výchovné a spravodlivé? Nazdávame sa, že ani v odborných právnických kruhoch (najmä penológov) nemôže dnes vládnuť spokojnosť. Poukazujem na to, že intenzita tohto druhu trestu je stále zjavne neprimeraná a s tým treba skoncovať.

S prejavom hlbokej úcty

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

S pozdravom (With best regards)

JUDr. Marián  Ď U R I N A, advokát
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

e-mail:   durinaadvokat@gmail.com

MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.: ++421 2 4425 4200

ČASOD: Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám.

FORTIS CADERE, CEDERE NON POTEST.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom