Vojenský veterán Bratislava
85.zasadnutie rady VVB
20240610_153002-1.jpg
20240610_153427-1.jpg
20240610_153047-1.jpg
20240610_153009.jpg
20240610_153019.jpg
20240610_153028.jpg
20240610_153417.jpg
20240610_153346.jpg
Dňa 10.6.2024 sa uskutočnilo 85. rokovanie Rady Vojenského veterána Bratislava.

Rokovania sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc., plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, pplk. v. v. Ing. František Buda a pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský.

Zasadnutie Rady otvoril jej predseda, plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý privítal prítomných a zároveň ospravedlnil neprítomného člena Rady.

Druhým bodom programu bolo aktuálne posúdenie stavu členskej základne Vojenského veterána Bratislava.

Tretím bodom programu bolo vyhodnotenie splnenia úloh od 84. rokovania Rady.

  1. – Predseda Rady poďakoval všetkým členom VVB, ktorí svojou účasťou dňa 8.5.2024 prispeli k dôstojnému priebehu celoslovenských osláv na Slavíne, pri príležitosti 79. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré boli za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Dňa 8.5.2024 sa zároveň uskutočnil aj pietny akt kladenia vencov, ktorý pri príležitosti 79. výročia osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý organizoval náčelník Generálneho štábu OS SR, generál Zmeko, v pietnom areáli na vrchu Háj – Nicovô, v Liptovskom Mikuláši, ktorého sa zúčastnili aj niektorí členovia Vojenského veterána Bratislava. V spolupráci s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa dňa 14.5.2024 uskutočnila pietna spomienková slávnosť na Malom Slavíne, kde účastníci akcie položili vence a kvety k hrobu dvoch vojakov Červenej armády, ktorí tu padli počas oslobodzovania Hlavného mesta SR, Bratislavy.
  2. – Predseda Rady taktiež poďakoval tým členom VVB, ktorí sa dňa 1.5.2024 na Slavíne zúčastnili 10. ročníka Cesty víťazstva, čím podporili členov slovenského motorkárskeho združenia Noční vlci, ktorí si položením kvetov uctili všetkých padlých vojakov, ktorí sa pričinili o oslobodenie Slovenska. Zároveň poďakoval aj tým členom VVB, ktorí sa zúčastnili pietnych spomienkových slávností, pri príležitosti 105. výročia tragického úmrtia generála M. R. Štefánika v obci Ivanka pri Dunaji a pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, v Brezovej pod Bradlom.
  3. – Predseda Rady informoval prítomných, že dňa 18.5.2024 sa v Bratislave uskutočnila návšteva prezidenta Zväzu vojakov v zálohe plk. v. v. Prof. Dr. Patricka Sensburga  („Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.). Táto organizácia má 115 000 členov je najväčšia v Nemecku a disponuje veľkým vplyvom, tak na domácej scéne ako aj v zahraničí. Z tohto pohľadu má návšteva prezidenta tejto organizácie pre našu ďalšiu prácu veľký význam. Predseda Rady zároveň informoval, že dňa 22.5.2024 sa v Brne zástupcovia Vojenského veterána Bratislava zúčastnili na slávnostnom stretnutí s jubilantmi a členmi Klubu vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany Brno.
  4. – Predseda Rady v závere tejto časti programu informoval, že niektorí členovia VVB úspešne pokračujú aj v turistických aktivitách podľa stanoveného plánu.
  5. Štvrtým bodom programu bolo stanovenie úloh na najbližšie obdobie.
  6. – Predseda Rady zdôraznil, že najdôležitejšou úlohou v najbližšom období bude príprava a zorganizovanie 1. Valného zhromaždenia Zväzu vojenských občianskych združení, dňa 20.6.2024.
  7. – Predseda Rady pripomenul, že dňa 22.6.2024 sa uskutoční 6. ročník Veteránskeho výstupu na Ďumbier a Chatu M. R. Štefánika. Poveril pplk. v. v. Ing. Emila Bošanského, aby včas informoval o akcii všetkých členov VVB.
  8. – Predseda Rady na záver požiadal pplk. v. v. Ing. Františka Budu, aby preveril všetky nevyhnutné predpoklady na získanie 2 %, ktoré by sa využívali na činnosť VVB.
  9. Piatym bodom programu bola diskusia. Pplk. v. v. Ing. František Buda informoval o komunikácii so spoločnosťou ALERION, s. r. o.,  ako aj s Mincovňou Kremnica, š. p., ktoré majú predložiť cenové ponuky na vyhotovenie Vojenských krížov Vojenského veterána Bratislava, I. stupňa. Zároveň informoval, že naďalej skúma možnosti na získanie dotácie od MO SR, na prípravu Leporela. V závere predseda Rady požiadal členov, aby aj naďalej vyvíjali aktivity zamerané na posilnenie členskej základne VVB.
  10. Predseda Rady VVB na záver poďakoval prítomným za účasť na 85. rokovaní Rady a zdôraznil, že najbližšie 86. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 8.7.2024 o 15,30 hod v Posádkovom dome Bratislava.  Predseda Rady následne rokovanie ukončil.

Text: pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský,     Foto:  plk. v. v. Ing. Juraj Kayser,  pplk. v. v. František Buda.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom