Vojenský veterán Bratislava
84.zasadnutie rady VVB
IMG_5078-scaled.jpg
IMG_5076-scaled.jpg
IMG_5075-scaled.jpg
IMG_5077-scaled.jpg
IMG_5074-scaled.jpg

Dňa 13.5.2024 sa uskutočnilo 84. rokovanie Rady Vojenského veterána Bratislava.

Rokovania sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc., plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak a pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský.

Zasadnutie Rady otvoril jej predseda, plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý privítal prítomných a zároveň ospravedlnil neprítomných členov Rady.

Druhým bodom programu bolo aktuálne posúdenie stavu členskej základne Vojenského veterána Bratislava.

Tretím bodom programu bolo vyhodnotenie splnenia úloh od 83. rokovania Rady.

 1. – Predseda Rady poďakoval všetkým členom VVB, ktorí svojou účasťou dňa 8.5.2024 prispeli k dôstojnému priebehu celoslovenských osláv na Slavíne, pri príležitosti 79. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré boli za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Dňa 8.5.2024 sa zároveň uskutočnil aj pietny akt kladenia vencov, ktorý pri príležitosti 79. výročia osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý organizoval náčelník Generálneho štábu OS SR, generál Zmeko, v pietnom areáli na vrchu Háj – Nicovô, v Liptovskom Mikuláši, ktorého sa zúčastnili aj niektorí členovia Vojenského veterána Bratislava. V spolupráci s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa dňa 14.5.2024 uskutočnila pietna spomienková slávnosť na Malom Slavíne, kde účastníci akcie položili vence a kvety k hrobu dvoch vojakov Červenej armády, ktorí tu padli počas oslobodzovania Hlavného mesta SR, Bratislavy.
 2. – Predseda Rady taktiež poďakoval tým členom VVB, ktorí sa dňa 1.5.2024 na Slavíne zúčastnili 10. ročníka Cesty víťazstva, čím podporili členov slovenského motorkárskeho združenia Noční vlci, ktorí si položením kvetov uctili všetkých padlých vojakov, ktorí sa pričinili o oslobodenie Slovenska. Zároveň poďakoval aj tým členom VVB, ktorí sa zúčastnili pietnych spomienkových slávností, pri príležitosti 105. výročia tragického úmrtia generála M. R. Štefánika v obci Ivanka pri Dunaji a pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, v Brezovej pod Bradlom.
 3. – Predseda Rady okrem iného informoval, že v posledných dňoch absolvoval veľmi intenzívnu komunikáciu s Prezidentom Združenia záložníkov Spolkovej republiky Nemecka, plk.Prof. Dr. Patrickom Sensburgom(115000 členov). Na základe potvrdenej dohody sa prvotná návšteva prezidenta zväzu v Bratislave, uskutoční dňa 18.5.2024. Predseda Rady zároveň informoval, že na základe komunikácie s predsedom Klubu výsluhových dôchodcov pri Univerzite obrany Brno, bola zástupcom Vojenského veterána Bratislava zaslaná pozvánka na slávnostné stretnutie s jubilantmi a členmi Klubu vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany Brno, ktoré sa uskutoční dňa 22.5.2024, v Brne.
 4. – Predseda Rady v súlade s Plánom činnosti na rok 2024 uviedol, že plánovaný pochod Slavín – Malý Slavín sa uskutoční dňa 25.5.2024 a v tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že sa uvedenej akcie zúčastní dostatoční počet členov VVB.
 5. – Predseda Rady v závere tejto časti programu informoval, že niektorí členovia VVB úspešne pokračujú aj v turistických aktivitách podľa stanoveného plánu.
 6. – Predseda Rady zdôraznil, že najdôležitejšími úlohami v najbližšom období bude prvotná návšteva Prezidenta Združenia záložníkov Spolkovej republiky Nemecka plk.Prof. Dr. Patricka Sensburga v Bratislave, dňa 18.5.2024, kde boli zároveň dohodnuté úlohy súvisiace s touto návštevou, ktorá má za cieľ nadviazanie spolupráce s touto významnou organizáciou.
 7. A ďalej slávnostné stretnutie s jubilantmi a členmi Klubu vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany Brno, ktoré sa uskutoční dňa 22.5.2024, v Brne.
 8. – Predseda Rady podporil iniciatívu na zorganizovanie pochodu Slavín – Malý Slavín, ktorý by sa mal predbežne uskutočniť 25.5.2024. Touto cestou vyzval členov Rady, aby prispeli k všeobecnej propagácii tejto akcie.
 9. – Predseda Rady na záver informoval, že dňa 30.5.2024 sa uskutoční ustanovujúce Valné zhromaždenie ZVOZ-u na posádkovom klube Bratislave. Požiadal podpredsedu Rady, plk. v. v. Ing. Juraja Kaysera, ako aj ďalších členov Rady, aby pripravili potrebné dokumenty a včas boli zaslané pozvánky pre všetky organizácie. 
 10. Piatym bodom programu bola diskusia, ktorá prebiehala formou voľnej diskusie, kde bol položený dôraz najmä na posilnenie členskej základne VVB. 
 11. Predseda Rady VVB na záver poďakoval prítomným za účasť na 84. rokovaní Rady a zdôraznil, že najbližšie 85. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 10.6.2024 o 15,30 hod v Posádkovom dome Bratislava.  Predseda Rady následne rokovanie ukončil.

Text: pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský,     Foto:  plk. v. v. Ing. Juraj Kayser.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom