Vojenský veterán Bratislava
56. zasadnutie rady VVB
56. zasadnutie rady VVB

56. zasadnutie rady VVB

Podľa plánu činnosti dňa 11. 10. 2021 pod vedením predsedu zasadala rada VVB a zaoberala sa s týmito otázkami:

  1. Bol prijatý za člena ďalší záujemca o členstvo.
  2. Rada vyhodnotila splnenie úloh od posledného zasadnutia, zvlášť sa zaoberala s valným zhromaždením, kde skonštatovala , že toto bolo na vysokej úrovni pripravené a zabezpečené. Predseda sa poďakoval všetkým , ktorí sa podieľali na tejto akcii.

V súvislosti s odovzdávaním medailí za členstvo rada rozhodla, že tým ktorí z rôznych dôvodov nemohli byť prítomní na valnom zhromaždení sa medaila odovzdá na najbližšom zasadnutí rady na posádkovom klube dňa 8. 11. 2021 , kde budú pozvaní a tým ktorí sa nebudú môcť zúčastniť ani tohto odovzdávania sa zašle medaila poštou. Týka sa to hlavne našich členov na východnom a severnom Slovensku.

Ďalej rada vyhodnotila aj splnenie úloh v súvislosti podpísaním memoranda o spolupráci 8 stavovských organizácii, ktoré sa vykoná dňa 9. 11. 2021 na posádkovom klube.

Rada s poďakovaním skonštatovala pridelenie dotácie od BSK

3. Ďalej sa rada zaoberala s prípravou spomienkovej akcie „Deň vojnových veteránov“, ktoré je závislé od pandemickej situácie ako aj s organizačným zabezpečením slávnostného podpisu memoranda o spolupráci.

1 Comment
  • by Ivan Kvačkaj Posted 19. októbra 2021 14:59

    Pozdravujem rokovanie Rady VVB. Odporúčam prečítať si poriadne správu z rokovania, pretože článok to nie je a opravili významné chyby. Privítal by som širšiu informáciu, ale zrejme nebolo o čom.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom