Vojenský veterán Bratislava
Zasadnutie signatárov memoranda
IMG_2866-scaled.jpg
IMG_2867-scaled.jpg
IMG_2865-scaled.jpg
IMG_2864-scaled.jpg
IMG_2863-scaled.jpg
IMG_2861-1-scaled.jpg

Vážení priatelia.

Dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informoval o priebehu jednania signatárov MEMORANDA občianskych združení, ktoré bolo podpísané 9.9.2021.Tak, ako sme sa zaviazali v MEMORANDE uskutočnili sme dňa 9.5.2022 spoločné rokovanie. Uvedeného rokovania sa zúčastnili predstavitelia všetkých občianskych združení, ktoré podpísali MEMORANDUM.

Keďže sme si pri podpise MEMORANDA stanovili tzv. rotujúce predsedníctvo, tak vedením rokovania dňa 9.5.2022 bola poverená Česká a Slovenská obec delostrelecká. Rokovanie prebehlo v Posádkovom klube BRATISLAVA, Dulové námestie podľa nasledovného programu:

Program:

1/ Zahájenie

2/ Zoznámenie s priebehom rokovania

3/ Prerokovanie základného okruhu problémov

4/ Diskusia

5/ Prijatie Uznesenia

6/ Záver

ad1/Privítanie prítomných a oboznámenie, kto jednotlivé organizácie zastupuje. Prerokovať spôsob komunikácie.

ad2/Zoznámenie s priebehom rokovania – podľa programu

ad3/Priebeh rokovania:

Prvý okruh otázok – činnosť jednotlivých organizácií – informatívne

Druhý okruh otázok – Prerokovanie podmienok dohody s MO SR, pripomienky jednotlivých organizácií.

ad4/V rámci diskusie prerokovať všetky druhy otázok, ktoré sa týkajú spolupráce zmluvných strán MEMORANDA

ad5/ Prerokovať možný spôsob Uznesenia z dnešného stretnutia. ČASOD vypracuje návrh Uznesenia, zašle všetkým zúčastneným, ktorí sa k tomu vyjadria. Po vyjadrení a schválení znenia Návrhu uznesenia, toto bude zaslané všetkým účastníkom rokovania ako záväzné uznesenie. Jednanie účastníkov MEMORANDA prebehlo v priateľskom a úprimnom duchu. Všetci zúčastnení predstavitelia občianskych združení sa vyjadrili k  navrhovanému okruhu otázok. Vo svojich vyjadreniach boli veľmi konštruktívni s cieľom dosiahnuť konsenzus pri jednotlivých otázkach. Došlo k zhode pri hodnotení postoja k navrhovanej Dohode MO SR s občianskymi združeniami. Na túto Dohodu má iný pohľad Klub vojenskej histórie – 2. jazdecký pluk SIBÍRSKY, ktorý vo svojej činnosti bude aj naďalej preferovať spoluprácu s Vojenským historickým ústavom.

V rámci diskusie boli členovia MEMORANDA informovaní o činnosti jednotlivých organizácií a boli prerokované  aj iné otázky, ktoré súvisia s našou činnosťou.

S poľutovaním sme prijali správu, že Združenie pontonierov a ženistov bude musieť do konca roku ukončiť činnosť a vyhlásiť občianske združenie za zrušené. Nejedná sa o zrušenie kvôli nezhodám, alebo kvôli nečinnosti združenia. Ide o to, že priemerne vekové zloženie členov tohto združenia je viac ako 80 rokov a z tohto dôvodu už nie sú schopní svoju činnosť realizovať.

Na záver bola dohoda v tom, že nasledujúce rokovanie MEMORANDA sa uskutoční koncom mesiaca november v Posádkovom klube BRATISLAVA. Čas rokovania a program určí ďalší predsedajúci, ktorým bude Klub Vojenského útvaru 3853 BRATISLAVA. pplk. v. v. Ing. Vladimír LAPIŠ, prezident združenia uskutoční dohovor s Vedúcim posádkového klubu.

Prezident ČASOD

plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

 

 

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom