Vojenský veterán Bratislava
75.zasadnutie rady VVB
IMG_20230814_1531552-1-scaled.jpg
IMG_20230814_153206-scaled.jpg
IMG_20230814_153242-scaled.jpg
IMG_20230814_1532242-scaled.jpg
IMG_20230814_1532102-1-scaled.jpg
Frantisek-Buda-PA-21-1.jpg

Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský a pplk. v. v. Ing. František Buda. Ako hosť bol na úvod rokovania prizvaný náš člen plk. v. v. Ing., Mgr. Július Kováč.

Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý zároveň  privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných členov Rady.

Následne predseda Rady odovzdal slovo plk. v. v. Ing., Mgr. Júliusovi Kováčovi, ktorý prítomných informoval o návrhu Klubu vojenskej histórie – Gabriš, v spolupráci s vedúcim vojenského bunkra B-S-8 Hřbitov, Miroslavom Košírerom, pripraviť spomienkovú slávnosť, pri príležitosti 105. výročia ukončenia Veľkej vojny (1. svetová vojna), v trochu pompéznejšom duchu, ako to býva organizované bežne. Nakoľko však tento návrh a jeho materiálne technické zabezpečenie predpokladá premyslieť viacero dôležitých otázok, predseda Rady rozhodol, že tejto téme sa bude podrobnejšie venovať komisia v zložení: Juraj Kayser, Leonard Pavlík, Ján Černák, Emil Bošanský, Július Kováč a Miroslav Košírer. Prerokované a schválené návrhy komisie budú predložené na najbližšie rokovanie Rady.

Druhým bodom programu bolo prerokovanie a schválenie prihlášok dvoch nových uchádzačov o členstvo vo Vojenskom veterána Bratislava.

Tretím bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh od 74. zasadnutia Rady.

 1. –  Predseda Rady informoval o aktivitách súvisiacich so spájaním vojenských občianskych združení. Aktuálne prebieha registrácia združenia na Ministerstve vnútra SR.
 2. – Členovia Rady sa mali možnosť vyjadriť ku grafickým návrhom plechoviek  s logom VVB, ktoré sa budú rozdávať členom VVB, ako aj čestným hosťom pri rôznych slávnostných príležitostiach.– Predseda Rady informoval prítomných, že boli schválené dotácie na zabezpečenie projektov VVB z rozpočtu mesta Malacky a tiež z BSK Bratislava, v celkovej sume 1 800 €, za čo im rada VVB ďakuje.

  – Na základe vykonanej inventarizácie medailí VVB, rada VVB rozhodla, že zo získaných dotácií sa dajú vyrobiť Kríže vojenského veterána Bratislava, I. stupňa. Zároveň poveril pplk. v. v. Ing. Františka Budu, aby nadviazal kontakt so spoločnosťou, ktorá nám medaile pripravovala v minulosti a zistil cenové možnosti na ich výrobu.

 3. – Predseda Rady zároveň poďakoval všetkým účastníkom, ktorí sa dňa 21.7.2023 zúčastnili na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 143. výročia narodenín M. R. Štefánika, v obci Košariská. Obzvlášť poďakoval členom 2. jazdeckého pluku Sibírsky, ktorí sú zároveň členmi VVB, za vzornú reprezentáciu a za zviditeľnenie Vojenského veterána Bratislava.
 4. Štvrtým bodom programu bolo stanovenie úloh na najbližšie obdobie. Predseda Rady zdôraznil, že v mesiaci august nás čakajú nasledovné aktivity:
 5. – 29.8.2023 účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 79. výročia vypuknutia SNP v Banskej Bystrici,
 6. – účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 79. výročia vypuknutia SNP v Bratislave, podľa termínu stanoveného MO SR,
 7. – výhľadovo dňa 22.9.2023 predpokladáme účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom. Pozvánka nám doteraz nebola doručená.
 8. – Zasadnutie Rady v mesiaci september sa uskutoční dňa 11.9.2023 a predpokladaný termín Valného zhromaždenia je plánovaný na 17.10.2023.
 9. Piatym bodom programu bola diskusia. S príspevkom vystúpil pplk. v. v. Ing. František Buda, ktorý sa spýtal, či sa má v tomto roku ešte zamerať na prípravu LEPORELA, pretože objednávku je nutné predložiť najneskôr do polovice septembra. Predseda Rady rozhodol, že vzhľadom na objednávku medailí VVB, sa LEPORELO z finančných dôvodov už tento rok pripravovať nebude.
 10. Predseda Rady VVB na záver poďakoval prítomným za účasť na 75. zasadnutí Rady. Zopakoval, že najbližšie 76. zasadnutie Rady sa uskutoční 11.9.2023 o 15,30 hod v Posádkovom klube Bratislava  a následne rokovanie ukončil.

Text: pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský,     Foto: pplk. v. v. Ing. František Buda.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom