Vojenský veterán Bratislava
73. zasadnutie rady VVB
20230515_154022.jpg
20230515_154011.jpg

 

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnilo 73. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava.

Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc, a pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský.

  1. Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý zároveň  privítal prítomných členov Rady a osprsavedlnil neprítomných členov R VVB.
  2. RVVB prerokovala a odporučila podanie prihlášok nových členov.
  3. Predseda vyhodnotil účasť členov VVB na spomienkových akciách a poďakoval členom VVB, ktroí sa zúčsastnili na uvedených akciách.:
  •  kladenie vencov na ústrednom pomníku na Slavíne k výročiu ukončenia vojny a porážky fašizmu, ktorú organizovala UR SZPB Bratislava
  •  položenie kytice pri Mohyle gen, M.R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji
  •  uloženie kytice k hrobu dvoch vojakov ČA na Malom Slavíne spolu s UR SZPB

–  Z organizačných dôvodov sa neuskutočnil zájazd do VLM Piešťany. Rady VVB odporučila členom návštevu múzea počas dní otvorených dverí múzeí na Slovensku.

– Poďakoval za vypracovanie návrhu Stanov pre založenie Zväzu vojenských občianských združení. V návrhu boli zapracované pripomienky p. Kováča, Ďurinu a p. Marka a ďaľších.

-Dňa 29.5.2023 o 14,30 hod bude na PK stretnnutie štatutárov o.z. a klubov, ktorí majú záujem vstúpiť do navrhovaného zväzu. Poveril p. Černáka a Kaysera dopracovaním stanov po obdržaní pripomienok a prípravou potrebných písomností k uvedenému stretnutiu a zaregistrovaniu novej organizácie. Nakoľko sme sa po dohode s partnermi rozhodli , že našu spoluprácu povýšime na vyššiu úroveň a oficiálne sa zaregistrujeme na patričnom úrade.

– Predseda RVVB informoval o odstránení nedostatkov na webovej stránke a prípravou vypracovania žiadosti na udelenie dotácie od BSK.

-Predseda Rady VVB poďakoval prítomným za účasť, dátum 74. rokovania stanovil na deň 12.6. 2023 o 15.30 v Posádkovom dome Bratislava a rokovanie ukončil.

Text a foto: plk.v.v. Ing. Juraj Kayser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom