Vojenský veterán Bratislava
72.zasadnutie rady VVB
IMG_3870-1-scaled.jpg
IMG_3877-3-scaled.jpg
IMG_3875-1-scaled.jpg
IMG_3874-1-scaled.jpg
IMG_3873-1-scaled.jpg
IMG_3872-scaled.jpg
IMG_3871-2-scaled.jpg

Dňa 17.4.2023 sa uskutočnilo 72. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava. Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla,

mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., pplk. v.v.Ing. František Buda a pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský.

Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý zároveň  privítal prítomných členov Rady.

Druhým bodom programu bolo prerokovanie a schválenie prihlášok nových členov.

Tretím bodom bolo vyhodnotenie plnenia úloh od 71. zasadnutia Rady.

-Predseda Rady informoval o aktivitách súvisiacich s spájaním vojenských občianskych združení , ktoré je momentálne v procese a konečné rozhodnutie nie je ešte prijaté

-Dňa 4.4.2023 sa pplk. v. v. Ing. Emil Bošansky, Eva Bošanská a pplk. v.v. Ing. Juraj Kayser v mene VVB zúčastnili na oslavách 78. výročia oslobodenia Bratislavy na Slavíne. Medzi účastníkmi pietneho aktu boli aj traja priami účastníci odboja – Anna Bergerová, Karol Kuna a Branislav Tvarožek. Ďalším významným účastníkom pietneho aktu bol Ivan Pasternák, ktorý spolu s mamou utiekol zo zberného tábora, pred transportom do koncentračného tábora. Pietny akt otvoril predseda Oblastného výboru SZPB Bratislava, pán Martin Krno a s hlavným príhovorom vystúpil člen ÚR SZPB, bývalý politik a diplomat, Peter Weiss.

RVVB vyslovuje veľké poďakovanie všetkým členom a sympatizantom VVB, ktorí sa dňa 4.4.2023 napriek chladnému a veľmi veternému počasiu zúčastnili tohto pietneho aktu a položením kvetov si dôstojne uctili Deň oslobodenia Bratislavy.

-Predseda RVVB informoval prítomných o možnosti získania dotácii pre činnosť VVB z rozpočtu mesta Malacky a tiež z BSK Bratislava.

-Ďalej bola aktualizovaná webová stránka a bol spracovaný prehľad platenia členských príspevkov členmi VVB

Štvrtým bodom programu bolo stanovenie úloh na najbližšie obdobie. Predseda Rady zdôraznil, že v mesiaci máj nás čakajú oslavy: – 104. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika (3.5. Košariská, 4.5. Ivanka pri Dunaji a nábrežie pri Eurovea),  – Oslavy víťazstva nad fašizmom (8.5.2023),  – pochod Veľký Slavín – Malý Slavín (pravdepodobne dňa 11.5.2023),   a preskúmanie možností na zorganizovanie streleckých pretekov na strelnici v Dúbravke.

Plánovaná návšteva vojenského múzea v Piešťanoch nebude realizovaná z technických príčin.

Predseda Rady VVB poďakoval prítomným za účasť, dátum 73. rokovania stanovil na deň 15.5. 2023 o 15.30 v Posádkovom dome Bratislava a rokovanie ukončil.

.Text a foto: pplk.v.v. Ing. Emil Bošanský

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom