Vojenský veterán Bratislava
86.zasadnutie Rady VVB
20240708_154207-scaled.jpg
IMG_20240708_1533372-scaled.jpg
20240708_160753-scaled.jpg
IMG_20240708_153413-scaled.jpg
IMG_20240708_1534222-scaled.jpg

Dňa 8.7.2024 sa uskutočnilo 86. rokovanie Rady Vojenského veterána Bratislava.

Rokovania sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, pplk. v. v. Ing. František Buda a pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský.

Zasadnutie Rady otvoril jej predseda, plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý privítal prítomných a zároveň ospravedlnil neprítomných členov Rady.

Druhým bodom programu bolo aktuálne posúdenie stavu členskej základne Vojenského veterána Bratislava. Pri tejto príležitosti predseda Rady slávnostne privítal nového člena, Davida Kostku, ktorému odovzdal odznak a členský preukaz VVB.

Tretím bodom programu bolo vyhodnotenie splnenia úloh od 85. rokovania Rady.

 1. – Predseda Rady poďakoval všetkým členom VVB, ktorí sa svojou účasťou a aktívnym prístupom podieľali na príprave, ako aj na samotnom priebehu 1. Valného zhromaždenia Zväzu vojenských občianskych združení (ZVOZ-u), ktorého sa okrem členských organizácií ZVOZ-u, zúčastnili aj významní hostia. Ministerstvo obrany SR zastupoval riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., Zväz vojakov SR zastupoval genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek a plk. v. v. Ing. Ivan Kvačkaj a Klub vojenských výsadkárov SR zastupoval šb.nrtm. Aleš Skácel.
 2. – Predseda Rady zároveň informoval, že prebiehajú rokovania so snahou o nadviazanie úzkej spolupráce s Celoštátnou organizáciou maďarských veteránov a profesijných spolkov (BEOSZ). Prvotné stretnutie predsedov združení sa má uskutočniť 12.8.2024 na Balatone.
 3. – Predseda Rady následne informoval, že Mesto Malacky nám schválilo dotáciu 400,- €. V tejto súvislosti tiež uviedol, že naša žiadosť o dotáciu z Vyššieho územného celku Bratislava, nebola doteraz schválená. Finančné prostriedky, získané v rámci dotácií, budú využité na vyhotovenie Vojenských krížov Vojenského veterána Bratislava, I. stupňa.
 4. – Predseda Rady požiadal pplk. v. v. Ing. Františka Budu, aby vytvoril nevyhnutné predpoklady, aby objednávka Vojenských krížov Vojenského veterána Bratislava, I. stupňa, bola zrealizovaná do 24.11.2024.
 5. – Predseda Rady v závere tejto časti programu informoval, že niektorí členovia VVB úspešne pokračujú v turistických aktivitách podľa stanoveného plánu.
 6. Štvrtým bodom programu bolo stanovenie úloh na najbližšie obdobie.
 7. – Predseda Rady zdôraznil, že medzi najdôležitejšie úlohy v najbližšom období bude patriť účasť na spomienkovej slávnosti, pri príležitosti 144. výročia narodenín generála M. R. Štefánika, ako aj účasť členov VVB na turistickom pochode, v rámci programu Štefánikových dní.
 8. – Predseda Rady informoval, že vytvorí nevyhnutné predpoklady na zabezpečenie účasti členov VVB na celoštátnych oslavách SNP v Banskej Bystrici. Zároveň poveril pplk. v. v. Ing. Emila Bošanského, aby zistil termín a program osláv SNP v Bratislave a aby následne informoval členskú základňu.
 9. – Predseda Rady navrhol, aby sa v tomto roku spojil termín konania Valného zhromaždenia VVB a koncoročného posedenia, aby sme ušetrili finančné prostriedky na vyhotovenie Vojenských krížov Vojenského veterána Bratislava, I. stupňa. Členovia Rady uvedený návrh schválili. Predpokladaný termín VZ VVB a koncoročného posedenia je stanovený na 28.11.2024.
 10. Piatym bodom programu bola diskusia. Pplk. v. v. Ing. František Buda informoval o komunikácii so spoločnosťou ALERION, s. r. o.,  ako aj s Mincovňou Kremnica, š. p., ktoré predložili svoje cenové ponuky na vyhotovenie Vojenských krížov Vojenského veterána Bratislava, I. stupňa. Zároveň informoval, že naďalej skúma možnosti na získanie dotácie od MO SR, na vyhotovenie Leporela. V tejto súvislosti informoval, že doteraz nedostal podklady od ČaSOD a VÚ 3853. V závere predseda Rady požiadal členov, aby aj naďalej vyvíjali aktivity zamerané na posilnenie členskej základne VVB.
 11. Predseda Rady VVB na záver poďakoval prítomným za účasť na 86. rokovaní Rady a zdôraznil, že najbližšie 87. zasadnutie Rady sa uskutoční dňa 9.9.2024o 15,30 hod v Posádkovom dome Bratislava.  Predseda Rady následne rokovanie ukončil.

Text: pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský,     Foto:  pplk. v. v. František Buda.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom