Vojenský veterán Bratislava
1. Valné zhromaždenie ZVOZ
IMG_20240620_1514362-scaled.jpg
IMG_20240620_1509362-scaled.jpg
IMG_20240620_1508372-scaled.jpg
IMG_20240620_1511562-scaled.jpg
IMG_20240620_1509192-scaled.jpg
IMG_20240620_1509322-scaled.jpg
IMG_20240620_1526072-scaled.jpg
IMG_20240620_1645112-scaled.jpg
IMG_20240620_1643382-scaled.jpg
IMG_20240620_1642002.jpg

Dňa 20.6.2024 sa v Posádkovom klube Bratislava uskutočnilo 1. Valné zhromaždenie Zväzu vojenských občianskych združení (1. VZ ZVOZ). Okrem členských organizácií ZVOZ-u sa na rokovaní 1. VZ ZVOZ-u zúčastnili aj pozvaní hostia: – Zväz vojakov SR, v zastúpení genpor. v. v. Ing. Petrom Vojtekom a plk. v. v. Ing. Ivanom Kvačkajom,  – Klub vojenských výsadkárov SR, v zastúpení šb.nrtm. Alešom Skácelom,  – Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, zastúpený riaditeľom plk. Ing. Gustávom Tarcsim, PhD.

Rokovanie 1. VZ ZVOZ-u otvoril dočasne zvolený predseda ZVOZ-u, plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý privítal pozvaných hostí, ako aj štatutárov občianskych združení, ktoré sú členmi ZVOZ-u. Následne odovzdal slovo plk. v. v. Ing. Jurajovi Kayserovi, ktorý prítomných informoval o programe 1. VZ ZVOZ-u a predložil návrh volebnej a návrhovej komisie, zodpovedných za overenie právoplatnosti prijatých rozhodnutí. Následne bola predložená voľba predsedu a dvoch podpredsedov ZVOZ-u. Hlasovaním bol za predsedu ZVOZ-u zvolený plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, za podpredsedov ZVOZ-u boli zvolení – plk. v. v. Ing. Jozef Kavecký a pplk. v. v. Mgr. Jozef Vozár. Za kontrolóra ZVOZ-u bol zvolený plk. v. v. Ing. Juraj Kayser.

Následne sa slova ujal novozvolený predseda ZVOZ-u, ktorý urobil krátke zhodnotenie aktivít, ktorých cieľom bola snaha o vytvorenie jednej organizácie, ktorá by zastrešovala jednotlivé občianske združenia, pôsobiace v oblasti obrany a bezpečnosti. Prvotné aktivity na spájanie, ktoré mali byť zastrešené Asociáciou vojenských občianskych združení sa nakoniec nezrealizovali a tak Vojenský veterán Bratislava a ďalších 8 občianskych združení vytvorili ZVOZ, stanovy ktorého boli dňa 11.8.2023 zaregistrované na MV SR. ZVOZ je toho názoru, že registrovaný zväz občianskych združení môže najlepšie prezentovať názory vojenskej komunity. ZVOZ nie je namierený proti nikomu a vstup ďalších organizácii je vítaný. Novozvolený predseda ZVOZ-u ďalej informoval, že okrem snahy o spájanie jednotlivých občianskych združení sa snažíme aj o nadväzovanie spolupráce so zahraničnými subjektami. Doteraz sa podarilo nadviazať spoluprácu s Vojenskými veteránmi z Univerzity obrany Brno, 18.5.2024 sa v Bratislave uskutočnila návšteva prezidenta Zväzu vojakov v zálohe, plk. v. v. Prof. Dr. Patricka Sensburga (Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, e.V). Táto organizácia má 115 000 členov a disponuje veľkým vplyvom na domácej scéne, ako aj v zahraničí. Zároveň sa začali prvotné rokovania so snahou o nadviazanie spolupráce s Celoštátnou organizáciou maďarských veteránov a profesijných spolkov (BEOSZ). Predseda ZVOZ-u ďalej skonštatoval, že boli nadviazané kontakty s ponukou na spoluprácu s Asociáciou policajtov vo výslužbe a s Úniou výsluhových dôchodcov SR.

Ďalším bodom 1. VZ ZVOZ-u bola diskusia. Ako prvý vystúpil genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, ktorý pripomenul, že už v roku 2016 inicioval prvotné spájanie profesijných občianskych združení a spolkov, známe pod skratkou „OZ-7“, ktoré sa postupom času pretransformovalo do Asociácie vojenských občianskych združení (AVOZ). Vníma, že zaregistrovaním ZVOZ-u vznikla nová realita, ktorá by nám však nemala brániť pri vzájomnej komunikácii a spolupráci. Predseda ZVOZ-u skonštatoval, že hoci bolo oslovených viacero občianskych združení, viaceré organizácie na snahu o spájanie doteraz nereagovali. Toto konštatovanie podporil aj genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, ktorý uviedol, že pred časom v spolupráci s Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia zasielali motivačné listy, v ktorých vyzývali výsluhových dôchodcov k registrácii do Zväzu vojakov SR, reakcia však bola nulová. Je príliš veľa výsluhových dôchodcov, ktorí sa nechcú registrovať a angažovať, často sa však sťažujú na rôzne veci. V závere svojho vystúpenia navrhol, aby sme sa spoločne zasadzovali o vytvorenie nového odboru (oddelenia) na MO SR, ktorý by sa staral, komunikoval a informoval vojenské občianske združenia, s ktorými má MO SR podpísanú dohodu o spolupráci. Plk. v. v. Ing. Jozef Kavecký upozornil na skutočnosť, že v prípade vojenského pohrebu, sa štátna vlajka pozostalej rodine neodovzdáva, čo považuje za nedôstojné. Taktiež upozornil na skutočnosť, že výsluhoví dôchodcovia si nevedia zakúpiť uniformu OS SR. V závere informoval účastníkov, že Česká a Slovenská obec delostrelecká si už od prvého ročníka všíma a priebežne pracuje so študentmi delostrelectva, ktorým pravidelne udeľujú vyraďovacie listy absolventov a následne sú mnohí z nich pasovaní za Rytierov delostrelectva. Za Klub vojenských výsadkárov SR vystúpil šb. nrtm. v. v. Ing. Aleš Skácel, ktorý informoval, že v dňoch 25.-26.7.2024 sa uskutoční Rada predsedov KVV SR, kde by sa malo uskutočniť rokovanie o vstupe do ZVOZ-u. V závere diskusie vystúpil plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, ktorý požiadal riaditeľa VÚSZ, či by nebolo možné výsluhovým dôchodcom zasielať blahoprajné listy k významným životným jubileám.

Posledným bodom programu 1. VZ ZVOZ-u bolo prijatie a schválenie Uznesenia 1. ZV ZVOZ-u.

Na záver predseda Klubu veteránov letiska Kuchyňa udelil niektorým členom ZVOZu pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj spolupráce medzi našimi združeniami.

Text a foto: pplk.v.v. Ing. Emil Bošanský

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom