Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Valorizácia v roku 2020

 

Valorizácia výsluhových dôchodkov

Dňa 16.5.2019 bol schválený návrh zákona (zákon č.153/2019), ktorým sa novelizoval zákon č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým sa realizuje valorizácia výsluhových dávok na roky 2019 až 2021.

Po

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dľa Dôvodovej správy návrh zákona oproti existujúcemu stavu zakladá zníženie výdavkov osobitného účtu útvarov sociálneho zabezpečenia MV SR, SIS, NBÚ, ZVJS a VÚSZ (okrem Finančného riaditeľstva SR). Takáto valorizácia znižuje výdavky oproti minulému stavu pri stave cca 46.500 osôb:
– VÚSZ úspora 2019 vo výške 634.788 €, 2020 vo výške 1.081.569 € a 2021 vo výške 875.612 €

– ZVJS úspora 2019 vo výške 79.292 €, 2020 vo výške 113.721 € a 20201 vo výške 60.400 €

– MV SR,SIS úspora 2019 vo výške 445.263 €, 2020 vo výške 735.710 € a 2021 vo výške 606.024 €

Navrhlo sa zvýšenie sumou ako podiel sumy 2% priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30.6. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie vykonáva a čísla 15 (zaokrúhlene na 10 centov nahor). Výsledok podielu sa vynásobí rokmi služobného pomeru. Pozostalostné výsluhové dávky ako vdovský výsluhový, vdovecký výsluhový a sirotský výsluhový sa zvýšia jednotnou sumou, ktorá predstavuje 2% priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku. Rovnaký postup bude aj u invalidného výsluhového dôchodku.

Pre rok 2019 sa predpokladal podiel vo výške 0,60 € a pre rok 2020 vo výške 0,70 € atento pdiel sa násobí počtom rokov služobného pomeru.

Sociálna poisťovňa vykázala priemernú výšku starobného dôchodku k 30.6.2019 v čiastke 449,9720304 čo znamená podiel vo výške 0,60 € pre valorizáciu výsluhového dôchodku na rok 2020, ktorý sa potom vynásobí počtom rokov služobného pomeru.

Pre informáciu valorizácia civilných dôchodkov k 1.1.2020 bola 2,9 % z priemernej výšky starobného dôchodku k 30.6.2019 najmenej však 2% z tohto priemerného starobného dôchodku, čo je suma 9 €. Pre predčasné starobné dôchodky to bude 8,70 €, pre ID nad 70% to bude 7,60 €, pre ID do 70% to bude 4,30 €, pre vdovský a vdovecký dôchodok to bude 5,80 € a pre sirotský dôchodok to bude 2,70 €.

Silové zložky odôvodňovali tento opäť nie jednoduchý výpočet (oproti civilnej valorizácie) skutočnosťou, že účelom valorizácie je motivácia k dlhšiemu skutočnému výkonu služby.

Nad takýmto zdôvodnením (nie prvým vo viacerých novelizáciach zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov) sa môžeme len pousmiať. Aj v pripomienkovom konaní k návrhu zákona napr.Ministerstvo financií SR sa vyjadrilo, že motiváciu k dlhšiemu skutočnému výkonu štátnej služby je možné efektívnejšie dosiahnúť inými prostriedkami taktiež Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je názoru, že tento cieľ by bol vhodnejší dosiahnuť úpravou služobného platu a že valorizácia slúži na zachovanie reálnej hodnoty dôchodku.

Text: Ľ. Duneň

 

 

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom