Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Ďalší nesprávny postup výsluhového dôchodcu pri konaní o jeho žiadosti o starobný dôchodok?

Krajský súd Trenčín v júni 2021 zamietol žiadosť nášho kolegu (bývalý letec- poberateľ výsluhového príspevku považovaného za výsluhový dôchodok) o priznanie starobného dôchodku.

Opäť musím konštatovať, že žalobca tzv. plakal na nesprávnom hrobe” t. j. sústredil sa najmä na problematiku už konštantne rozhodovanú NS SR i ÚS SR ako trvanie služby k 31.12.1999 a zablúdil aj do problematiky “služby” počas štúdia na Vojenskom gymnáziu. Toto sa samozrejme v jeho prípade ukázalo kontraproduktívne, nakoľko súdy SR v týchto otázkach rozhodujú jednotne. Pritom dôraz mal byť položený na splnenie podmienok nároku na SD vo veku 55 rokov t. j. minimálne 20 rokov služby, čo sa ale nestalo.

Na jeho mieste by som sa zameral na posúdenie právnych noriem upravujúcich zvýhodnený zápočet služby v rokoch 1981-1988 a 1988-1994. Tento umožňoval v systéme sociálneho zabezpečenia do doby služby (zamestnania) zhodnocovať aj zvýhodnený zápočet služby.
K tejto problematike už existuje judikatúra NSS ČR ako i súdov SR. Nemal by byť žiadny problém aj poučiť Sociálnu poisťovňu a príslušný súd o tejto problematike s ukážkou dôchodkového spisu vojaka, ktorému bol podľa zákona č.100/1988 Zb. priznaný starobný dôchodok, kde pre jeho nárok a výšku bolo do doby služby (zamestnania) započítaná aj zvýhodnená doba služby.

Takýmto podľa mňa nesprávnym postupom sa náš kolega ukracuje o možnosť poberať starobný dôchodok (krátený) už od veku 55 rokov a mal by čakať až do všeobecnej vekovej hranice (min. 62 rokov a viac).
Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a príspevok vyjadruje jeho osobný názor vyplývajúci zo súdnej judikatúry.

Ľuboš Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom