Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. v legislatívnom procese
Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. v legislatívnom procese
MPSVaR SR predložilo dňa 19.8.2021 do legislatívneho procesu návrh veľkej novely zákona č. 461/2003 Z. z. , ktorá okrem možnosti prispievať rodičom, možnosti predčasného SD po 40 rokoch, zrušenie dôchodkového stropu, korekcia ADH, zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov, zrušenie ročného zúčtovania a ďalšie prináša významnú (historickú( zmenu pre poberateľov výsluhových dôchodkov.
x
Návrh novely zákona prináša zosúladenie ustanovenia zákona o sociálnom poistení s judikatúrou NS SR vo veci posudzovania nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10 resp. 15 rokov.
V praxi to bude znamenať koniec veľkého množstva súdnych sporov, kedy SP odmietala priznať SD bývalým policajtom a vojakom, ktorí nespĺňali podmienku na znížený dôchodkový vek z titulu služby v kategóriách funkcií (15, 16, 17, 18, 19 a 20 rokov kategórií funkcií).
x
Veľkým prínosom bude, že novela zákona umožní rozšírenie tohto postupu aj na predčasné starobné dôchodky a invalidné dôchodky (a sprostredkovane aj na vdovské dôchodky), čo v prípadoch invalidných dôchodkov neumožňovala najnovšia judikatúra.
Podľa môjho odhadu odpadne cca 85% súdnych sporov prijatím uvedenej novely zákona o sociálnom poistení. Je to prvý krát, čo sa minister práce a sociálnych vecí SR odvážil vypočuť desaťtisíce bývalých policajtov a vojakov a v prípade schválenia novely to prinesie ukľudnenie u značnej časti bývalých policajtov a vojakov, ktorí sa museli domáhať svojich nárokov cestou súdov SR. Osobitne je potrebné oceniť zmenu prístupu k najpotrebnejším a najslabším t.j. invalidom čo doteraz neumožňoval ani Ústavný súd SR. Tu je potrebné vyslov iť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v mene tejto kategórie veľkú vďaku za zmenu postoja k tejto kategórii našich kolegov.
Teraz ide o to, či novela zákona ako celok prejde sebeckými záujmami politických strán a či urazená ješitnosť niektorých poslancov spôsobí stiahnutie materiálu alebo jeho zablokovanie v parlamente.
Ľ. Dubeň
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom