Vojenský veterán Bratislava
76. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava.
IMG_20230911_1534352-scaled.jpg
IMG_20230911_1534062-scaled.jpg
IMG_20230911_1534552-scaled.jpg
Dňa 11.9.2023 sa uskutočnilo 76. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava.

Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc., plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., pplk. v. v. Ing. František Buda a pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský.

Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý zároveň  privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných členov Rady.

Druhým bodom programu bolo prerokovanie prihlášok na vstup do Vojenského veterána Bratislava.

Tretím bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh od 75. zasadnutia Rady.

 1. –  Hlavnou aktivitou uplynulého obdobia bolo zabezpečenie účasti na spomienkových slávnostiach pri príležitosti 79. výročia od vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnili 24.8.2023 v Bratislave a 29.8.2023 v Banskej Bystrici. Do Banskej Bystrice bola pozvánka len pre predsedu VVB a bola neprenosná. Osláv v Bratislave sa zúčastnilo 5 členov VVB, ktorým členovia Rady vyslovili úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu.

  – Predseda Rady informoval o aktivitách súvisiacich so spájaním vojenských občianskych združení. Aktuálne ešte stále prebieha registrácia združenia na Ministerstve vnútra SR.

  – Predseda Rady informoval, že na základe schváleného grafického návrhu, mu už boli doručené plechovky piva s logom VVB, ktoré sa budú rozdávať členom VVB, ako aj čestným hosťom pri rôznych slávnostných príležitostiach.

  – pplk. v. v. Ing. František Buda informoval, že sa mu podarilo nadviazať kontakt so spoločnosťou, ktorá nám v minulosti vyhotovila Kríže vojenského veterána Bratislava. Aktuálne sa čaká na cenovú ponuku, aby mohla byť zaslaná objednávka na vyhotovenie 50 kusov Krížov vojenského veterána Bratislava, I. stupňa. Predseda Rady zdôraznil, že kríže musia byť vyhotovené a vyfakturované do 11.11.2023.

 2. – Predseda Rady informoval, že boli na Ministerstvo obrany predložené návrhy na udelenie Medaile k 30. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 3. Štvrtým bodom programu bolo stanovenie úloh na najbližšie obdobie. Predseda Rady zdôraznil, že v mesiaci september nás čakajú nasledovné aktivity:
 4. – Dňa 23.9.2023 účasť na oslavách Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 5. – Zasadnutie Rady VVB dňa 9.10.2023, ktoré bude zamerané najmä na prípravu Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 26.10.2023, v Posádkovom klube. Pozvánky budú zaslané všetkým členom VVB s dostatočným predstihom.
 6. Piatym bodom programu bola diskusia. S príspevkom vystúpil pplk. v. v. Ing. František Buda, ktorý sa spýtal, ako postupovať pri udeľovaní vojenských medailí členom, ktorí nemajú uhradené členské príspevky za niekoľko rokov. Členovia Rady rozhodli, že v prípade, že členské nebude včas uhradené, tak sa členovi medaila nemôže udeliť. Pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský odporučil, aby sa na Valnom zhromaždení okrem medailí, udeľovali znovu aj Srdečné blahoželania k dosiahnutiu životného jubilea. Návrh bol schválený.
 7. Predseda Rady VVB na záver poďakoval prítomným za účasť na 76. zasadnutí Rady a zopakoval, že najbližšie 77. zasadnutie Rady sa uskutoční 9.10.2023 o 15,30 hod v Posádkovom dome Bratislava  a následne rokovanie ukončil.

Text: pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský,     Foto: pplk. v. v. Ing. František Buda.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom