Vojenský veterán Bratislava
Opustil nás plk. v.v. Ing. Dušan Kubík
Snimka-obrazovky-2023-07-06-182054.jpg

Dnes som dostal veľmi smutnú správu zo Žiliny. Opustil nás môj spolubojovník, člen nášho občianskeho združenia, bývalí veliteľ delostreleckého pluku v Senici, kde dlhodobo pôsobil, bývalí veliteľ pluku CO v Žiline plk. v.v. Ing. Dušan Kubík. S plk. Kubíkom som ako veliteľ pluku CO v Malackách spolu pôsobil viac než 10 rokov až do zrušenia našich útvarov do roku 2003. Dušan bol spoľahlivý kamarát o ktorého som sa mohol vždy oprieť, čestný chlap , ktorý odslúžil v ozbrojených silách viac než 35 rokov. Bolo mi cťou s nim spolupracovať. Služobnú karieru ako aj parte doplníme ak budeme s nimi disponovať.

Posledná rozlúčka sa bude konať v Žiline na starom cintoríne utorok 11.7.2023 o 12.00hod.

Dušan nech Ti je slovenská zem ľahká, odpočívaj v pokoji.

plk. v.v. Ing. Ladislav Balla                                                         predseda o.z. VVB

Priebeh výkonu vojenskej služby:

od  29.08.1963 do  31.07.1966žiak Vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova v Bratislave;

od  01.08.1966  do  19.07.1969  poslucháč Vyššieho delostreleckého učilišťa Martin, veliteľský smer pozemného delostrelectva;

z toho:

od  01.06.1965  do  31.05.1967  vojenská základná služba;

dňa  01.09.1969  prijatý za dôstojníka z povolania, v hodnosti poručíka;

od  11.09.1969  do  04.11.1969  pridelený k 67.motostreleckému pluku 19.motostreleckej divízie;

od  05.11.1969  do  30.08.1973  veliteľ protitankovej batérie, 67.motostrelecký pluk Vysočany, 19.motostrelecká divízia, 1.armády ZVO;

od  31.08.1973  do  20.07.1975  štúdium na VA AZ v Brne, študijný obor raketové vojsko a delostrelectvo, smer veliteľsko-štábny;

od  11.08.1975  do  28.11.1976  veliteľ 2.oddielu 152 mm H-výcvikového, 3.delostreleckého pluku Senica, 13.tankovej divízie, VVO;

od  29.11.1976  do  15.10.1985  náčelník štábu 3.delostreleckého pluku Senica, 13.tankovej divízie VVO;

od  16.10.1985  do  29.02.1992  veliteľ 3.delostreleckého pluku 13.tankovej divízie VVO;

dňom 01.01.1992  VVO reorganizovaný na Vojenské veliteľstvo VÝCHOD;

od  01.03.1992  poverený dočasným výkonom funkcie veliteľa 3.vojenského Záchranného pluku civilnej obrany VV Východ GŠ ČSA;

od  01.02.1993  veliteľ 3.vojenského záchranného pluku civilnej obrany Armády SR;

dňom 19.02.1993  odovzdaný 3.vojenský záchranný pluk CO do podriadenosti MV SR;

dňa 01.04.1995  3.vojenský záchranný pluk CO Sekcie civilnej ochrany SR MV SR sa prečíslováva

na 72.vojenský záchranný pluk civilnej ochrany;

od  01.01.1997  profesionálny vojak v stálom služobnom pomere;

dňa  31.12.2002  prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania vojsk MV SR;

 

Vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“ udelená v roku 1975;

Medaila„Za zásluhy o obranu vlasti“ za úspešnú činnosť pri zvyšovaní bojovej prípravy ČSĽA udelená v roku 1980;

Medaila „Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st., za mimoriadne úsilie pri upevňovaní boj.priateľstva ČSĽA so štátmi VZ udelená v roku 1986;

Medaila „Za Zásluhy o ČSĽA“ I. stupňa udelená v roku 1988;

Medaila za obetavosť, za rozhodné konanie pri záchranných prácach pri povodniach Bratislava, Gabčíkova a Litoměříc;

Medaila k 30.výročiu Revolučných ozbrojených síl Kuby, udelená v roku 1987;

 

 

Dosiahnuté hodnosti:

01.08.1969  poručík

01.07.1973  nadporučík

01.07.1978  kapitán

01.05.1981  major

01.05.1985  podplukovník

od  01.05.1990  plukovník

 

 

 

 

IMG_0064.jpg
IMG_20190607_183500.jpg
IMG_20190607_185701.jpg
IMG_0090.jpg
IMG_20190607_165047.jpg

 

 

2 Comments
  • by Jan Šišlák Posted 7. júla 2023 10:32

    Česť jeho památke.

  • by František Míček Posted 13. júla 2023 22:52

    Úprimnú sústrasť , česť jeho pamiatke

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom