Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rokovanie Rady VVB 10. 2. 2020

Dňa 10. februára 2020 sa uskutočnilo 47. rokovanie Rady VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava (ďalej len RVVB) otvoril a viedol predseda RVVB p. Balla. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol prítomnými schválený.Bola prijatá prihláška za člena združenia Vojenského veterána Bratislave plk. v. v. Ing. Dušana Juhása. Prítomní členovia Rady VVB schválili prijatie nového člena VVB.

P1000283.jpg
P1000284.jpg
P1000285.jpg
P1000286.jpg
P1000287.jpg
P1000288.jpg
P1000290.jpg
P1000291.jpg

Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že v uplynulom období sa uskutočnila návšteva Viedne pri príležitosti novoročného prijatia na Rakúskom ministerstve obrany.
Priebežne sa pripravujú nové stanovy združenia na základe požiadavkám súčasnej doby a zefektívnenia práce združenia.
Šišlák pripravuje medaile na 7. VZ, taktiež splnil úlohu návštevy AOS v Liptovskom Mikuláši.
Mejzlík sa zúčastnil rokovania klubu ZV SR v Kežmarku.
Priebežne sa plnia úlohy na získanie dotácií.
Hlavnou úlohou v budúcom období je príprava Valného zhromaždenia, ktoré je plánované na deň 18. 3. 2020 v posádkovom klube, Dulovo nám. 6, Bratislava. Bolo prerokované organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia a rozdelenie úloh jednotlivým členom. Pozvanie členov občianskeho združenia a hostí zabezpečí p. Chňapek.
V ďalšom prerokovala Rada VVB otázky sociálneho zabezpečenia, hlavne valorizáciu výsluhových dôchodkov.
Trvalou úlohou zostáva dokončenie vypracovania nových stanov združenia VVB a predložiť ich na schválenie Valnému zhromaždeniu.

Text: Š. Chňapek
Foto: M. Sobek

1 Komentár
  • by Kvačkaj ivan Odoslané 25. februára 2020 0:27

    Pozdravujem Radu VVB. Mam jednu pripomienku a opakovaný návrh, aby bol návrh stanov predložený všetkým členom združenia na posúdenie pred Valnym zhromaždením. Tam už nebude čas na veľké pripomienkovanie. Návrh stanov žiadam poslať mailom na naše adresy. A treba si nie článok, ale správu z rokovania Rady prečítať pred uverejne-ním.

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom