Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Opäť nesprávny právny názor Sociálnej poisťovne 

Naša kolegyňa ( v služobnom pomere MV SR od 1.4.1985 a služba ďalej trvá) požiadala Sociálnu poisťovňu po dosiahnutí dôchodkového veku o starobný dôchodok.

Sociálna poisťovňa jej žiadosť tradične zamietla a zamietnutie potvrdil aj Generálny riaditeľ SP, z dôvodu nesplnenia podmienky potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok. Dôchodkový vek dosiahla naša kolegyňa 3.1.2019 a k tomuto dňu získala 11 rokov a 215 dní dôchodkového poistenia (civilného). Sociálna poisťovňa obdobie služby odmietla zhodnotiť, s odôvodnením, že žiadateľka získala dobu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a preto podľa jej názoru toto obdobie nie je obdobím dôchodkového poistenia (§60 ods. 2 a §255 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z.). Generálny riaditeľ si po jej odvolaní pritvrdil a konštatoval, že nakoľko žiadateľka nezískala dobu služby v rozsahu odôvodňujúcom zníženie dôchodkového veku (I. a II. kategória funkcií) , preto nie je možné postupovať v súlade s Dohovorom č. 128.

Je vidieť že právničky Sociálnej poisťovni majú už dlhoročnú prax v prekrucovaní práva a vykladajú ako veštice z kariet. Argumenty žiadateľky doložené príslušnou judikatúrou s ustáleným právnym názorom súdov SR, žalovaná SP ako i jej generálny riaditeľ odmietli tentoraz s odôvodnením, že postup podľa Dohovoru č.128 je možný v prípade, ak by žiadateľka poberala výsluhový príspevok. Je až neskutočné, koľko si pracovníčky Sociálnej poisťovne v jednom prípade dokážu vymyslieť variantov, ale na nesprávnom hrobe.

Túto  ľudovú tvorivosť Sociálnej poisťovne  zatrhol v apríli 2021 Krajský súd Košice a zrušil rozhodnutie SP ako i GR SP s tým, že Sociálna poisťovňa má povinnosť vykonať výpočet starobného dôchodku s prihliadnutím na dobu poistenia vo svojom poistnom systéme bez ohľadu či žiadateľka spĺňa kategórie funkcií a požadovanú dobu 15 rokov civilného poistenia.

Pozn.:

za ostatné roky existuje viacero judikátov súdov SR v obdobných veciach so záverom, že Sociálna poisťovňa je povinná priznať starobný dôchodok žiadateľovi aj počas trvania služby.

Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.  Július Jánošík v Bratislave.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom