Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Zmeny v zákone o občianskych združeniach

Vážení priatelia,

v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií MV SR upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019.

 MV SR  má podľa novej legislatívy do 01.01.2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje  o: 

  1. nadáciách,
  2. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  3. neinvestičných fondoch,
  4. občianskych združeniach,
  5. odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov,
  6. organizáciách s medzinárodným prvkom.

 Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31.12.2018 majú v tejto súvislosti  povinnosť oznámiť MV SR  do 30.06.2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu:

meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu,
dátum narodenia a rodné číslo
uvedenie dňa vzniku funkcie
spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu
IČO

Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov.

Pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená!

 Zákon č. 346/2018 Z. z. novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov zaviedol povinnosť do 31.12.2019 pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene. Ak tieto organizačné jednotky nezanikli pred 01.01.2019,  je potrebné písomne zaslať MV SR  aktuálne údaje o nich v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

 S priateľským pozdravom

 JUDr. Marián  ĎURINA
                 advokát

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom