Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Výnos Prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej číslo 1 z 15. januára 2021
Výnos  Prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej číslo 1 z 15. januára 2021

Prezídium ČASOD, podľa Smernice pre oceňovanie, odsek I, článok 1, písmeno „c“ prerokovalo a schválilo udelenie ocenenia „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“ pri príležitosti Dňa raketového vojska a delostrelectva. Prezídium ČASOD udeľuje toto ocenenie za to, že členovia ČASOD sa významnou mierou zaslúžili o vynikajúce splnenie úloh a dosahovanie výborných výsledkov delostreleckých vojsk a prispeli k rozvoju delostrelectva. Ocenenie udeľuje týmto členom ČASOD BRATISLAVA:

   1.plukovníkovi Ing. Pavlovi BARANČÍKOVI (číslo 007)

plukovník Pavol BARANČÍK po ukončení vysokoškolského štúdia vykonával základné veliteľské funkcie. Po absolvovaní rôznych kurzov a školení zastával vyššie veliteľské funkcie u delostreleckých útvarov OS SR. V rokoch 2005 až 2010 vykonával funkciu zástupcu veliteľa samohybného delostreleckého oddielu. Neskôr do roku  2013 bol zástupcom veliteľa raketometného oddielu. V rokoch 2014 až 2016 vykonával funkciu veliteľa samohybného delostreleckého oddielu. Od tejto doby až do dnešného dňa vykonáva pán plk. Ing. Pavol BARANČÍK funkciu Koordinátor palebného podpory, Náčelník delostrelectva a hlavný garant delostreleckých odborností OS SR. Túto významnú a najvyššiu funkciu delostreleckých odborností OS SR pán plk. BARANČÍK vykonáva pre delostrelectvo v zložitom období. Je potrebné v súčasnej dobe pozdvihnúť a spopularizovať delostrelectvo. Táto nesmierne dôležitá úloha sa plukovníkovi BARANČÍKOVI darí spolu s veliteľmi a príslušníkmi delostreleckých útvarov  úspešne plniť. Zásluhou pána plukovníka BARANČÍKA došlo k pozdvihnutie úrovne delostrelectva a k jeho popularizácii.

   2.majorovi v. v. Stanislavovi BERNOLÁKOVI (číslo 008)

major  Stanislav BERNOLÁK po ukončení VSOŠ technický smer v MARTINE v roku 1972 vykonával technické funkcie u delostreleckých útvarov ZVO. Neskôr pôsobil v zahraničnej misii, kde sa podieľal na príprave zahraničných študentov. Po návrate z misie bol zaradený na Vysokú vojenskú školu v  ŽILINE, kde vykonával funkciu Náčelníka raketového a delostreleckého vyzbrojovania. Z tejto funkcie odišiel k Železničnému vojsku, kde aj ďalej vykonával technické funkcie. Po zrušení Železničného vojska odišiel v roku 2020 do výsluhového dôchodku. Po odchode do dôchodku sa venuje charitatívnej a náboženskej činnosti.Od vzniku ČASOD aktívne pracuje v jeho riadiacich orgánoch a podieľa sa na úspešnej práci nášho občianskeho združenia.

   3.plukovníkovi v. v. Ing. Štefanovi CSONTOSOVI (číslo 005)

plukovník Štefan CSONTOS po absolvovaní Vyššieho delostreleckého učilišťa MARTIN v roku 1971 bol zaradený k výkonu základných veliteľských funkcií u delostreleckých útvarov. Po absolvovaní štúdia na VA BRNO bol zaradený k 3. delostreleckému pluku v SENICI. Tu vykonával funkciu veliteľa raketometného oddielu. V tejto funkcii mal významný podiel na výcviku a výchove veliteľov 122 mm raketometov pre potreby ČSA  Neskôr bol vyzdvihnutý vo funkcii na Správu raketového vojska a delostrelectva VVO. Významnou mierou prispel k popularizácii a zvýšeniu úrovne delostreleckej streleckej prípravy veliteľského zboru VVO. Organizoval a riadil súťaže v streľbe a riadení paľby dôstojníkov delostreleckých odborností od delostreleckých útvarov VVO. Nemalou mierou prispel k tomu, že dôstojníci, delostrelci úspešne reprezentovali VVO v súťaži v streľbe a riadení paľby, riadeného 1. zástupcom MO ČSSR. Pán plukovník Štefan CSONTOS úspešne vykonával funkciu veliteľa 49. delostreleckého pluku v BREZNE s ktorým dosahoval po dobu velenia výborné výsledky. Z tejto funkcie odišiel do výsluhového dôchodku. Ako výsluhový dôchodca aktívne pracuje v Klube vojenských dôchodcov a aktívne pracuje aj v revíznej komisii ČASOD.

   4.podpráporčíkovi v. v. JUDr. Mariánovi ĎURINOVI (číslo 003)

podpráporčík JUDr. Marián ĎURINA po ukončení štúdia na VSOŠ RVD MARTIN v roku 1973 sa stal vojakom z povolania bol až do 31.12.1980. V ČSĽA vykonával technické funkcie, najmä práce s výbušninami, trhavinami, muníciou, ručnými zbraňami, optikou, zameriavačmi a protitankovými raketami. O roku 1975 – 1980 vykonával aj funkciu pyrotechnika. Po odchode z armády bol od 31.12.1980 zamestnaný vo VaK Bratislava ako referent útvaru obrany, ZÚ CO a neskôr ako vedúci útvaru obrany. Od roku 1980 študoval popri zamestnaní na PF UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1985 ako „doktor práv“. Od 01.07.1987 – do 31.05.1990 pracoval na GR SŠTSP ako vedúci právnik, neskôr ako riaditeľ odboru správy a ochrany národného majetku. Od 01.09.1990 si založil realitnú kanceláriu a začal podnikať. Dňa 27.09.1994 sa stal komerčným právnikom a od 01.02.1997 advokátom. Dňa 13.09.2004 založil občianske združenie „Česká a Slovenská obec delostrelecká“. Venoval sa histórii vzniku a dôsledkom 1. svetovej vojny 1914 -1918. Podarilo sa mu presadiť rekonštrukciu vojnového cintorína v Tarnówe (v Poľsku, 1 485 padlých vojakov), vojnového cintorína vo Veľkrope v okrese Stropkov (11 000 vojakov), obnove pamätnej tabule v Modre (53 vojakov), alebo odhalení pamätnej tabule v rodnej obci Hájske, venovaným obetiam 1. svetovej vojny (49 vojakov).Podpráporčík v. v. JUDr. Marián ĎURINA, je nositeľom 25 vojenských a civilných vyznamenaní a medailí. Napriek tomu, že od roku 1981 ukončil službu vojaka z povolania, venoval sa právnemu zastupovaniu predovšetkým vojenských vyslúžilcov pri obhajobe ich sociálnych a dôchodkových nárokoch pred všeobecnými súdmi SR, ale aj Ústavným súdom SR. Jeho zásluhou sa podarilo výrazne zvýšiť dôchodkové zabezpečenie vojenských a policajných vyslúžilcov SR. ppráp. v. v. JUDr. Marián ĎURINA aktívne pracuje v Občianskom združení ČASOD ako generálny sekretár od jeho vzniku. Aj jeho zásluhou delostrelci ako kategória profesionálnych vojakov vysoko aktívne pôsobí v prospech druhu vojska a OS SR.

   5.plukovníkovi v. v. Ing. Jozefovi HALAPINOVI (číslo 004)

plukovník Ing. Jozef HALAPIN po ukončení štúdia na strednej škole v roku 1960 bol zaradený do prípravného ročníka pre štúdium vo Vyššom delostreleckom učilišti MARTIN. Štúdium vo VDU MARTIN ukončil v roku 1963 a bol vyradený v hodnosti poručíka. Po vyradení bol umiestnený k 49. delostreleckému pluku BREZNO, kde zastával do roku 1964 funkciu veliteľa prieskumnej čaty u veliteľskej batérii. V rokoch 1964 – 1967 vykonával funkciu veliteľa čaty 100 mm K u 119. delostreleckého pluku.. V rokoch 1967 – 1972 vykonával funkciu veliteľa batérie 82 mm BzK delostreleckého oddielu 55. msp TREBIŠOV. V rokoch 1972 – 1975 úspešne absolvoval postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii BRNO. Po jeho absolvovaní bol zaradený k VVO, k 13. td, 3.dp. V rokoch 1975 – 1976 vykonával funkciu náčelníka štábu 3. delostreleckého pluku SENICA a v rokoch 1976 – 1981 vykonával funkciu veliteľa 3. delostreleckého pluku v SENICI. V rokoch 1981 – 1985 vykonával funkciu náčelníka raketového vojska a delostrelectva 13. td. V tomto období bol do zostavy 13. td začlenený oddiel vojskových rakiet. Zabezpečil v roku 1983 spolu so svojím štábom premiestnenie tohto oddielu od ZVO, z HRANÍC na Morave do podriadenosti 13. td a oddiel bol dislokovaný v BRATISLAVE, Vajnoroch. Plukovník Ing. Jozef HALAPIN pôsobil 22 rokov u delostreleckých jednotiek, útvaroch a zväzkov. Mal významný podiel na tom, že delostrelecké odbornosti pod jeho velením dosahovali výborné výsledky a svojou prácou sa zaslúžil o rozvoj delostrelectva VVO a ČSA. Po ukončení výkonu veliteľských funkcií u delostreleckých útvarov plukovník HALAPIN vykonával funkcie v pôsobnosti miestnych vojenských správ a to náčelníka Oblastnej vojenskej správy, náčelníka mestskej vojenskej správy BRATISLAVA. K 31.12.1999 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka. Po odchode na výsluhový dôchodok,  pôsobil na ÚR SZPB ako tajomník a aktívne pracuje v riadiacich štruktúrach občianskych združení Vojenský veterán BRATISLAVA a  Cech puškárov a delostrelcov.

   6.generálmajorovi v. v. Ing. Dušanovi HUMENÉMU (číslo 001)

generálmajor Ing. Dušan HUMENÝ po ukončení štúdia na VSOŠ RVD MARTIN bol premiestnený k ZVO na funkciu veliteľa čaty raketometného oddielu 47. delostreleckého pluku, 19. motostreleckej divízie. V roku 1975 bol premiestnený k VVO na funkciu veliteľa čaty u školnej batérie ŠDZ u 49. delostreleckého pluku BREZNO. V roku 1977 bol vyslaný k štúdiu na VVVTŠ Martin. Po ukončení štúdia bol premiestnený k ZVO, k 331. ťažkej delostreleckej brigáde, kde v rokoch 1980 – 1990 vykonával postupne funkcie veliteľ batérie, náčelník topografickej a poveternostnej služby, veliteľ oddielu. V priebehu týchto rokov absolvoval niekoľko kurzov a postgraduálne štúdium na VA BRNO. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia vykonával funkciu veliteľa 331. ťažkej delostreleckej brigády v HRANICIACH na Morave. Po reorganizáciách v ČSA vykonával rôzne funkcie v podriadenosti GŠ ČSA. V roku 1991 bol ustanovený do funkcie veliteľa 61. raketového oddielu Výcvikového strediska v HRANICIACH. Po rozdelení ČSFR bol v roku 1992  ustanovený do funkcie veliteľa 3. zmiešaného raketového pluku MARTIN, VVV GŠ ČSA. V rokoch 1994 – 1996 úspešne absolvoval štúdium na Veliteľskej akadémii GŠ v HAMBURGU (NSR). Po jej ukončení bol v roku 1996 ustanovený do funkcie Náčelníka Správy raketového vojska a delostrelectva GŠ ASR. 1.9.2000 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný do hodnosti generálmajora. Pri výkone delostreleckých funkcií generálmajor HUMENÝ preukazoval výbornú osobnú odbornú pripravenosť, viedol svojich podriadených k dosahovaniu výborných výsledkov a prispel k vysokej odbornej pripravenosti raketových a delostreleckých odborností ČSA, ASR a OS SR. Generálmajor HUMENÝ po ukončení výkonu delostreleckých funkcií vykonával funkciu zástupcu veliteľa pozemných síl GŠ ASR. K 31.7.2003 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka. Aktívne pracuje v Občianskom združení ČASOD ako čestný prezident.

   7.plukovníkovi v. v. Ing. Jozefovi KAVECKÉMU (číslo 002)

plukovník Ing. Jozef KAVECKÝ po ukončení štúdia na VSOŠ RVD MARTIN v roku 1971 bol v hodnosti rotmajster zaradený k zabezpečovacím jednotkám VVVTŠ MARTIN. Pri výkone funkcie veliteľa čaty sa podieľal na príprave a výcviku študentov strednej a vysokej školy. V roku 1973 absolvoval dôstojnícke skúšky a bol menovaný do hodnosti podporučík. V roku 1976 bol premiestnený k 3. delostreleckému pluku v SENICI. Bol ustanovený na funkciu veliteľa batérie 122 mm raketometov, kde sa podieľal na výcviku veliteľov raketometov pre potreby Východného a Západného vojenského okruhu. Od roku 1977 do roku 1981 bol odvelený na prípravu raketometných odborností do zahraničia. Po ukončení odvelenia sa vrátil späť k 3. delostreleckému pluku, kde vykonával funkcie veliteľ batérie, ZNŠ pluku, veliteľ oddielu. V priebehu výkonu funkcií úspešne diaľkovo absolvoval štúdium na VVŠ VYŠKOV. V roku 1988 bol vyslaný k postgraduálnemu štúdiu na VA BRNO. Po jej ukončení v roku 1991 bol zaradený na funkciu starší dôstojník Správy RVD VVV TRENČÍN. V marci 1992 bol ustanovený do funkcie veliteľ 3. delostreleckého pluku SENICA. 3. delostrelecký pluk vychovával radu delostreleckých odborností pre potreby VVO a ZVO. Po rozdelení ČSFR reorganizoval delostrelecký pluk z výcvikového na pluk stálej pripravenosti. V roku 1996 reorganizoval 3. delostrelecký pluk na 1. delostreleckú brigádu a bol ustanovený do funkcie jej veliteľa. Svojou prácou, osobnou odbornou pripravenosťou prispel k rozvoju delostreleckých odborností a rozvoju delostrelectva ČSĽA,  ASR, OS SR. Po ukončení výkonu delostreleckých funkcií plukovník KAVECKÝ vykonával funkciu Náčelníka OVS SENICA a od roku 1998 funkciu Riaditeľa Vyššej vojenskej správy BRATISLAVA. K 31.12.2003 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka. Po odchode na výsluhový dôchodok aktívne pracuje ako predseda Občianskeho združenia DELOSTRELEC SENICA a od roku 2019 ako prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej BRATISLAVA.

 8.plukovníkovi v. v. Ing. Dušanovi KUBÍKOVI (číslo 010)

plukovník Dušan KUBÍK od 01.08.1966 do 31.07.1969 bol poslucháčom VDU Martin, kde štúdium ukončil štátnou skúškou z matematiky a fyziky  a k 31.07.1969  bol  vyradený v hodnosti poručíka. Od 01.08.1969 bol zaradený k Západnému vojenskému okruhu, k VU 1745, kde  do 30.11.69 vykonával funkcie veliteľa palebnej čaty a náčelníka prieskumu delostreleckého oddielu. Od 01.12.1969 do 30.08.73  vykonával funkciu veliteľa. protitankovej batérie /PTRS/. V rokoch 1973 až 1975 bol poslucháčom interného kvalifikačného štúdia na VA v BRNE. V tomto roku štúdium na VA ukončil a získal titul Ing. na fakulte druhov vojsk a služieb špecializácia RVD. K 21.07.1975 bol premiestnený k 3.delostreleckému pluku v SENICI a od 21.07.1975 do 28.11.1976 vykonával funkciu veliteľa delostreleckého oddielu. K 29.11.1976 bol menovaný do funkcie NŠ delostreleckého pluku a túto funkciu vykonával až do 15.10.1985. Od 16.10.1985 až do 28.02.1992 bol veliteľom 3.delostreleckého pluku v SENICI K delostreleckému pluku v SENICI nastúpil k 21.07.1975 v hodnosti nadporučíka a službu ukončil k 28.02.1992 v hodnosti plukovníka. Pán plukovník KUBÍK vykonával veliteľské funkcie u delostreleckých odborností viac ako 23 rokov. Po dobu služby u delostreleckého pluku v SENICI vykonával prípravu najmladších špecialistov – delostrelcov a získal niekoľko prvých miest v súťaži o najlepší útvar v rámci VVO. Tak isto u 3.delostreleckého pluku bolo za jeho velenia vychovaných niekoľko majstrov v delostreleckej streleckej príprave v rámci ČSA. Od 29.02.1992 plukovník KUBÍK vykonával funkcie veliteľa pluku a veliteľa brigády záchrannej služby u VU 2344 Žilina. K 31.12.2002 ukončil služobný pomer profesionálneho vojaka. Od 01.01.2003 bol menovaný do funkcie vrchného inšpektora – veliteľa záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru, ktorú vykonával do 31.03.2005. Od 01.04.2005 do 31.10.2013  vykonával funkciu odborného radcu na centre podpory na Krajskom riaditeľstve polície v Žiline. Plukovník Dušan KUBÍK zostal aj v dôchodkovom veku verný delostreleckému pluku v SENICI, rád prichádza na stretnutia jeho bývalých príslušníkov a aktívne pracuje v Občianskom združení DELOSTRELEC.

Výnos číslo 1  ČASOD podpísali dňa 15.1.2021:

Generálny sekretár                                                 Prezident

ppráp. v. v. JUDr. Marián ĎURINA          plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

 

1 Komentár
  • by Juraj Kayser Odoslané 16. januára 2021 22:00

    Blahoželám všetkým, ktorí boli ocenení „RADOM RYTIERA DELOSTRELECTVA“. Veľmi ma teší, že medzi ocenenými sú aj aktívni členovia nášho o.z.

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom