Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rozlúčka s plk. v.v. MUDr. Michalom  MARKOM
Rozlúčka s plk. v.v. MUDr. Michalom  MARKOM

25.2.2021 navždy dotĺklo šľachetné srdce člena nášho občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, plk. v.v. MUDr. MICHALA   MARKA. Celý život sa venoval medicíne, liečeniu pacientov a záchrane ich života v prípade ohrozenia. Narodil sa 15.11.1940 v Beloveži, okres Bardejov, kde úspešne absolvoval gymnázium a rozhodol sa pre povolanie vojaka profesionála so zameraním na medicínu. Štúdium na Vojenskej lekárskej akadémii Karlovej univerzity v Hradci Králové ukončil slávnostnou promóciou v roku 1964 a bol mu udelený titul MUDr. Počas štúdia sa zoznámil so svojou Ivankou a lásku zavŕšili svadbou v roku 1965. Venoval sa profesne kardiológii a internému lekárstvu. Vojenská i lekárska prax sa začala vo Vojenskej nemocnici v Košiciach, odkiaľ odišiel v roku 1966 k vojenskému útvaru v Lušteniciach, okres Mladá Boleslav. V roku 1969  nastúpil na významnú funkciu hlavného lekára divízie v Topoľčanoch, kde pôsobil do roku 1978. Jeho odborné i profesné vedomosti sa rozhodli využívať vo Vojenskej nemocnici Bratislava, kde sa sám zdokonaľoval a odovzdával svoje skúsenosti mladým, nielen vojenským lekárom ako kardiológ a zástupca primára interného oddelenia. V roku 1988 bol premiestnený do Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe ako primár 1. interného oddelenia, kde získal aj výberovú hodnosť plukovník. Po 4 rokoch, od roku 1992 pôsobil opäť vo Vojenskej nemocnici Bratislava až do odchodu do výsluhového dôchodku. Pracoval ako zástupca riaditeľa nemocnice a neskôr ako primár interného oddelenia.

 

IMG_0134-scaled.jpg
IMG_0126.jpg
IMG_0125.jpg
IMG_0124.jpg
IMG_0108.jpg

 

Stále, počas všetkých rokov, myslel nielen na svoj odborný profesný rast, ale aj na nádejných mladých lekárov. V dôchodkovom veku pôsobil na kardiologickej ambulancii MarkoMedik so synom Petrom, ktorý sa rozhodol ísť v šľapajach svojho otca.

Plk. v.v. MUDr. Michal MARKO pomáhal všetkým, ktorí ho o pomoc požiadali, ale aj pacientom na izbách nemocníc. Na rozlúčke 4.3.2021 v bratislavskom krematóriu sa s ním rozlúčila manželka Ivanka, syn Peter s rodinou, dcéra Monika s rodinou, kolegovia z nemocnice sv. Michala Bratislava a osobne jej riaditeľ plk. v.v. MUDr. Branislav Delej. Prítomní boli jeho priatelia, známi a plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj, zástupca občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.

ĎAKUJEME VÁM, VÁŽENÝ PÁN DOKTOR, ZA STAROSTLIVOSŤ O NAŠE ZDRAVIE A ZA ĽUDSKÉ SRDCE, KTORÝM STE LIEČILI NAŠE UBOLENÉ   S    R    D    C    I    A . . .

 

                                                                                ČESŤ  VAŠEJ  PAMIATKE … 

 

autor a foto: plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – člen o.z.VVB

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom