Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rokovanie s riaditeľom VÚSZ 3. časť

9. Do akej miery VUSZ spolupracuje s MV SR pri stanovení výšky dôchodkovej dávky. Je to možno predčasná otázka, ale aký je predpoklad dávky na budúci rok?

Gestorom zákona č. 328/2002 Z. z. je síce MV SR, ale problematika valorizácie výsluhových dávok je vždy predmetom pracovných rokovaní zástupcov všetkých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov, ktorých príslušníci sú súčasťou osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Vzhľadom na to, že konkrétna podoba nového valorizačného mechanizmu ešte nie je v súčasnosti ustálená, bolo by predčasné sa k nej vyjadrovať.

10. Pripravuje sa novelizácia zákona 328/2002. Viete nám povedať jej  podstatu, v stručnosti?

VÚSZ predpokladá, že predmetom novely zákona č. 328/2002 Z. z. by mala byť iba  otázka valorizácie výsluhových dôchodkov.

11. Prejdeme k inej oblasti Vašej práce. Ako je to s možnosťami rekreácie vojenských výsluhových dôchodcov  a ich rodinných príslušníkov?

Poskytovanie rekreačnej starostlivosti v rezorte obrany v zmysle § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. je realizované v súlade so smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 72/2013 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti  Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Táto smernica upravuje spôsob výberu účastníkov rekreačného pobytu, miesto podania žiadosti o rekreačný pobyt, výšku úhrady za rekreačný pobyt a ďalšie podrobnosti pri poskytovaní rekreačnej starostlivosti v rekreačných zariadeniach prostredníctvom VÚSZ. Podľa týchto pravidiel výsluhoví dôchodcovia môžu využiť služby rekreačnej starostlivosti. Táto rekreačná starostlivosť sa poskytuje v rekreačných zariadeniach HOREZZA, a.s.:

Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele,

Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav,

Hotel Granit Smrekovica,

Hotel Granit Zemplínska šírava.

12. Kde všade a v akých termínoch sa dá rekreovať? A koľko platia dôchodcovia a ich rodinní príslušníci? Patria k nim aj vnuci a vnučky?

Podrobnosti a termíny rekreačnej starostlivosti sú uvedené v metodickom usmernení riaditeľa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v roku 2018  č. VÚSZ-182/3-70/2017 z 13. novembra 2017, a zverejnené na webovej adrese VÚSZ:

http://www.vusz.mil.sk/58660/

(„Služby sociálneho zabezpečenia – Rekreačná starostlivosť – Tlačivá – Metodické usmernenie a Prihláška na domácu rekreáciu.“)

IMG_6344.jpg
IMG_6352.jpg
IMG_6347.jpg
IMG_6348.jpg
IMG_6346.jpg

 

V súčasnosti prebieha proces prípravy zmlúv a metodického usmernenia riaditeľa VÚSZ o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na rok 2019. Cena za služby v jednotlivých zariadeniach na rok 2019 bude zverejnená v metodickom usmernení riaditeľa VÚSZ.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom