Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rokovanie s riaditeľom VÚSZ 2. časť

5. Výsluhových dôchodcov každoročne, celkom prirodzene, zaujíma valorizácia dôchodkovej dávky. Stále nie je známy definitívny proces ich valorizácie. Čo nové máte pripravené pre vojenských výsluhových dôchodcov?

Valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2018 bola realizovaná s účinnosťou od 1. júla 2018 v súlade so zákonom č. 190/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konkrétny model valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2019 v súčasnosti ešte nie je ustálený. Momentálne prebiehajú pracovné konzultácie za účasti všetkých zložiek, ktoré participujú na osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

6. Aký je v súčasnosti stav na zvláštnom účte, z ktorého sa výsluhové dávky vyplácajú?

Bilancia osobitného účtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, teda prehľad príjmov a výdavkov je zverejňovaný vo výročných správach VÚSZ na internetovej stránke Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia www.vusz.mil.sk a na internetovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky  www.mod.gov.sk.

Údaje sú každoročne spracovávané za predchádzajúci kalendárny rok.

Aktuálne na rok 2018 je schválený rozpočet osobitného účtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v takomto rozsahu:

  • príjmy: 81 290 240,00 €,
  • výdavky: 180 762 740,00 €,
  • príspevok z rozpočtovej kapitoly MO SR: 99 472 500,00 €.

Aktuálny stav čerpania finančného príspevku z rozpočtu MO SR

k 30. 09. 2018 je vo výške                                          76 153 368,76 €.

7. V minulosti nedošlo k valorizácii dôchodkovej dávky. Prečo sa to z Vášho pohľadu nevyriešilo k spokojnosti dotknutých osôb, dokonca  ani vdov a sirôt?  Bolo to necitlivé.

V roku 2012 sa priznané a do 30. júna 2012 vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia nezvyšovali.

Dôvodom nezvyšovania (nevalorizácie) bola na základe poslaneckého návrhu schválená zmena § 68 zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá bola účinná od 30. júna 2012 a na základe ktorej sa ustanovilo, že dávky výsluhového zabezpečenia sa zvýšia v tom kalendárnom roku, v ktorom sa zvýšia aj funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov na základe zákona o štátnom rozpočte o viac ako o 0 %. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov, dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom sa uvedené platové náležitosti zvyšujú.

Vzhľadom na to, že hodnostné platy profesionálnych vojakov sa podľa § 5 ods. 4 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 od 1. januára 2012 zvýšili o 0 %, t. j. v kalendárnom roku 2012 sa hodnostné platy vojakov nezvyšovali, v tomto roku neboli zvyšované (valorizované) ani dávky výsluhového zabezpečenia.

Problematikou nevalorizácie výsluhových dávok v roku 2012 sa v nadväznosti na podnet niekoľkých poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí podali návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR pre nesúlad právnych predpisov s Ústavou SR, zaoberala aj Generálna prokuratúra SR, ktorá dospela k názoru, že nevalorizovaním dávok výsluhového zabezpečenia nebol porušený žiadny právny predpis.

V tejto súvislosti však musíme uviesť, že aj napriek skutočnosti, že výsluhové dávky  v roku 2012 neboli valorizované, dosahuje v súčasnosti priemerná výška výsluhových dôchodkov vyplácaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov približne dvojnásobnú úroveň v porovnaní s priemernou výškou starobných dôchodkov vyplácaných v rámci všeobecného systému sociálneho poistenia. Nepochybne za to vďačí aj vlastnému systému valorizácie výsluhových dôchodkov, ktorý umožnil, aby sa výsluhové dôchodky zvyšovali napríklad takto:

  • s účinnosťou od 1. júla 2002 (spolu s nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z.) boli výsluhové dôchodky vojakov priznané podľa skôr platných predpisov zvýšené o 10 % (§ 125 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z. z.) a súčasne bolo od 1. júla 2002 vykonané zvýšenie všetkých výsluhových dôchodkov,
  • výrazné dvojité zvýšenie priznaných výsluhových dôchodkov bolo vykonané aj v roku 2003 (o 13,23 % od 1. júla a o 4,2 % od 1. decembra),
  • v ďalších kalendárnych rokoch pokračovalo zvyšovanie priznaných výsluhových dôchodkov, pričom výrazne sa zvýšili najmä v roku 2006 – o 10,99 % a v roku 2007 dokonca o 20,78 %.

8. Jedno riešenie by som videl – zmenou termínu valorizácie z 1.7. už na 1.1. v roku a tým by sa doplatila jedna výsluhová dávka, na ktorú boli peniaze, ale nerealizovala sa … 

Návrh na zmenu termínu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia zo súčasného termínu 1. júla na 1. január kalendárneho roka, nie je ničím odôvodniteľný. Ide len o termínový posun valorizácie výsluhových dôchodkov. Vzhľadom na to, že zákon č. 328/2002 Z. z. je autonómnym systémom, od začiatku jeho existencie bolo zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia upravené odlišne od všeobecného systému sociálneho poistenia; v počiatkoch bolo zvyšovanie naviazané na percento rastu priemerného služobného príjmu profesionálnych vojakov. S súčinnosťou od 1. januára 2011 bolo zvyšovanie výsluhových dôchodkov závislé od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR; s účinnosťou od 1. mája 2013 sa ustanovilo, že dávky výsluhového zabezpečenia budú zvyšované v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení, s osobitne ustanoveným postupom výpočtu; v roku 2018 sa výsluhové dôchodky valorizujú o taxatívne stanovenú pevnú sumu.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom