Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rokovanie s riaditeľom VÚSZ 1. časť

Vážení kolegovia o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Podľa uznesenia z rokovania Rady VVB naši členovia plk. v.v. Ing. J. KAYSER a plk. v.v. Ing. I. KVAČKAJ realizovali rozhovor s riaditeľom Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava plk. Ing. Gustávom TARCSIM, PhD. Pán riaditeľ pristúpil k rozhovoru veľmi zodpovedne a poskytol informácie, ktoré sme chceli pre našich členov priniesť na čo najvyššej úrovni. Veríme, že si z informácií každý vezme to svoje, o čo má záujem. V prípade, že niekto z členov bude chcieť ešte vedieť niečo iné, môže svoje otázky poslať na mailovú adresu hovorcu VVB – kvackaji@centrum.sk a hovorca sa opäť stretne s riaditeľom VÚSZ Bratislava. Celý rozhovor sme sa rozhodli – vzhľadom na jeho rozsiahlosť – rozdeliť na tri samostatné bloky – každý bude mať odpoveď na 4 nami dané otázky. Tešíme sa na vaše reakcie , názory,

i na spomínané otázky.

Okruh tém:

1. Povedzte nám, ako je to s vydávaním osobnej identifikačnej karty vojenského výsluhového dôchodcu – dôchodkyni, čo je novinkou. Kde sa a ako sa bude využívať? Aký je záujem ako výmena za doterajší preukaz?

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „VÚSZ“) vydáva osobnú identifikačnú kartu výsluhového dôchodcu pre poberateľov výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov, ktoré vypláca VÚSZ.

Osobná identifikačná karta obsahuje údaje v rozsahu:

  1. vojenská hodnosť,
  2. titul,
  3. meno,
  4. priezvisko,
  5. evidenčné číslo,
  6. rodné číslo,
  7. podpis riaditeľa VÚSZ.

Údaje na osobnej identifikačnej karte sú uvedené v štátnom jazyku Slovenskej republiky a v anglickom jazyku. Súčasťou osobnej identifikačnej karty je fotografia v dokladových rozmeroch. Osobná identifikačná karta výsluhového dôchodcu vzhľadom na rozvoj informačných a komunikačných technológií je vybavená elektronickým čipom, čo vytvára priestor na jej využitie v budúcnosti v závislosti od stupňa implementácie elektronických služieb v rámci informatizácie spoločnosti.

Osobnú identifikačnú kartu výsluhového dôchodcu vydáva VÚSZ po doručení písomnej žiadosti o jej vydanie. Podľa priebežného prehľadu VÚSZ doteraz požiadala o vydanie osobnej identifikačnej karty výsluhového dôchodcu jedna tretina poberateľov výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov.

Z uvedeného dôvodu vydávanie osobnej identifikačnej karty výsluhového dôchodcu rieši VÚSZ postupne, nakoľko vzhľadom na ich počet, kapacitné možnosti ľudských a materiálnych zdrojov determinujú vybavenie doručených žiadostí súčasne. Do vydania a zaslania novej osobnej identifikačnej karty výsluhového dôchodcu pôvodný preukaz vojenského dôchodcu zostáva v platnosti.

Rovnako aj v prípade, ak poberateľ neprejaví záujem o vydanie osobnej identifikačnej karty výsluhového dôchodcu zostáva v platnosti pôvodný preukaz vojenského dôchodcu.

2. Veľa sa diskutuje, či je možné uverejňovať úmrtia vojenských výsluhových dôchodcov, ale aj ešte aktívne slúžiacich profesionálnych vojakov, napríklad aj na webovej stránke nášho občianskeho združenia? Ide o uverejnenie parte. Musí byť na to súhlas pozostalých?

Parte zosnulého je spravidla opatrené fotkou a osobnými údajmi. Podľa zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie osobných údajov dáva osoba, ktorej sa údaj týka. Po smrti takej osoby súhlas na spracovanie osobných údajov dávajú pozostalí príbuzní.

3. O kúpeľnú liečbu bol v minulosti veľký záujem. Prevyšoval kapacity zariadení HOREZZA. Táto skutočnosť vplývala na zmenu pravidiel prideľovania poukazov. Čo všetko sa zmenilo?

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v zmysle § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) je realizované v súlade so smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 65/2013 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti (ďalej len „smernica o kúpeľnej starostlivosti“).

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v rezorte obrany je realizované v zariadeniach akciovej spoločnosti HOREZZA

  • Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele – choroby dýchacieho ústrojenstva,
  • Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav – choroby pohybového ústrojenstva,
  • Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba Bardejov – choroby zažívacieho ústrojenstva a onkologické ochorenia.

VÚSZ eviduje a reflektuje zvyšujúci záujem oprávnených osôb o kúpeľnú starostlivosť a z tohto dôvodu po koordinácií týchto požiadaviek s príslušnými sekciami MO SR sú zabezpečené potrebné finančné prostriedky na poskytovanie uvedených služieb sociálneho zabezpečenia. Pravidlá a postup prideľovania poukazov na kúpeľnú starostlivosť v súčasnej dobe upravuje smernica o kúpeľnej starostlivosti v aktualizovanom znení.4. Okrem toho, čo ste povedali, došlo k ešte jednej zmene, ktorú sa, žiaľ, účastníci kúpeľnej liečby náhodou dozvedeli až priamo v liečebni. Zrušili sa príplatky počas pobytu v letných mesiacoch júl a august…

Zákonom č. 190/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo s účinnosťou od 1. júla 2018 vypustené ustanovenie, podľa ktorého profesionálny vojak, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov, uhrádzali prírodným liečebným kúpeľom alebo kúpeľnej liečebni za kúpeľnú starostlivosť v období od 1. júla do 31. augusta kalendárneho roka 5 % z ceny kúpeľného poukazu. O tejto skutočnosti boli účastníci kúpeľnej liečby informovaní mojím listom.

V súvislosti s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti chcem ešte poukázať na ďalšiu zmenu, ktorá bola vykonaná v prospech záujemcov o kúpeľnú liečbu. Rovnako s účinnosťou od 1. júla 2018 bolo zrušené ustanovenie, podľa ktorého sa kúpeľná starostlivosť poskytovaná v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov indikovaná pre tú istú skupinu chorôb mohla poskytnúť len raz za dva roky.

Ďalšie časti rozhovoru s riaditeľom VÚSZ budú nasledovať v najbližšej dobe.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom