Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Prvé rokovanie Rady VVB

13. januára sa prvýkrát v tomto roku zišla Rada VVB. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal prítomných a zaželal veľa úspechov v spoločnej práci a rozvoji činnosti a aktivít združenia.

P1010492.jpg
P1010490.jpg
P1010491.jpg

Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že v uplynulom období sa konala iba jedna akcia a tou bolo predvianočné posedenie členov VVB a pozvaných hostí, na ktorej sa zúčastnilo približne 60 členov. Akcia bola dôkladne zorganizovaná a členom podieľajúcim sa na jej príprave a zabezpečení predseda RVVB vyjadril poďakovanie.
Hlavnou úlohou najbližšieho obdobia je príprava Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 18. marca 2020. Boli rozdelené úlohy k jeho príprave, ako aj novelizácii Stanov o. z., ktorú Rada VVB predloží na Valnom zhromaždení. Taktiež bola prerokovaná účasť na oslavách 75. výročia delostrelectva v Trenčíne a návšteva partnerskej organizácii vo Viedni.
Ďalšie už 47 rokovanie Rady VVB sa uskutoční 10. 2. 2020.

Text: Štefan Chňapek
Foto: Milan Sobek

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom