Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Ako sa menili výdavky MO SR na personál v rokoch 2010 až 2020
Ako sa menili výdavky MO SR na personál v rokoch 2010 až 2020

Vážení priatelia,

hodnotiť desaťročné obdobie je zložité, pretože v tomto období sa na Slovensku vystriedalo až 5 vlád. Každá mala iné priority a každá riadila krajinu v iných podmienkach. Spomeňme doznievajúcu ekonomickú krízu po roku  2010 alebo pandémiu koronavírusu od roku 2020. Napriek tomu je dobré si pripomenúť aké zdroje malo v tomto období Ministerstvo obrany SR k dispozícii a ako nimi nakladalo v personálnej oblasti.

V oblasti Obrannej politiky a ozbrojené sily jednotlivé vlády SR dlhodobo deklarovali snahu dosiahnuť predvídateľnosť obranných výdavkov s ambíciou ich 2 % podielu na HDP štátu. Ale konkrétny záväzok sme prijali až na summite NATO vo Walese (2014) s tým, že hranicu 2% výdavkov na obranu dosiahneme v roku 2024. Toto sú východiská, ktoré sa dotýkajú i osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov, ktorý je plne hradený z rozpočtu MO SR.

Rozpočet rezortu obrany v poslednom desaťročí preto značne kolísal. V tabuľke sú uvedené pre roky 2010 – 2020 údaje týkajúce sa personálu (spolu profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov) MO SR, výsluhových dôchodcov (VD) a relevantné finančné prostriedky:

 

 

 

Rok

 

* VD

 

počet k 31.12.

**Počet zamestnancov

MO SR

počet k 31.12.

Celkový

počet osôb

zam.+VD

*VUSZ

Výdavky

na výsluhové dôchodky

(euro)

**MO SR

Celkové výdavky na

osobit. účet

**08

Rekreácia, kultúra, náboženstvo (euro)

Rekreácia, kultúra, náboženstvo

na osobu

(euro)

**610

Mzdy a platy

 

(euro)

**Rozpočet

MO SR

celkové

výdavky k 31.12.

2010 14 037 20 822 34 859 128 705 927 96 857 263 7 187 631 206,19 271 288 339 853 342 954
2011 14 304 20 423 34 727 136 478 023 105 355 781 5 916 810 170,38 264 246 027 762 947 087
2012 14 607 20 140 34 747 139 652 651 110 213 918 4 740 904 136,44 256 439 343 789 173 234
2013* 14 650 19 851 34 501 140 519 640 100 883 210 5 393 173 156,32 254 021 501 725 557 873
2014 14 613 19 867 34 480 141 072 169 95 133 416 5 789 049 167,90 262 678 678 748 353 525
2015 14 620 20 050 34 670 141 674 064 95 081 398 6 135 096 176,96 243 074 146 886 209 203
2016** 14 911 19 822 34 733 143 386 226 93 828 649 5 569 218 160,34 265 982 688 904 449 252
2017 15 023 19 841 34 864 145 287 718 91 709 115 6 163 015 176,77 277 003 587 920 874 856
2018 15 000 20 108 35 108 147 444 910 95034 811 6 884 043 196,08 314 056 112 1 095 428 830
2019 14 905 20 686 35 591 149 351 760 80 658 153 7 382 727 207,73 364 911 660 1 606 316 125
2020 14 788     151 348 013 59 152 009     357 275 289+ 1 608 226 356+
2021           433 589 532+ 1 226 714 431+

Pozn.

*    z Výročnej správy VUSZ za rok (na https://vusz.mil.sk/data/files/5642.pdf) a ďalších údajov z VUSZ

 ** zo Záverečného účtu MO SR (na www.mod.gov.sk/rozpocet-rozpoctovej-kapitoly-ministerstva-obrany-sr-na-rok-2020/? , pričom za rok 2020 sú Výdavky na výsluhové dôchodky a celkové výdavky na osobitný účet  dodané z VUSZ

+ pre 2020, 2021 údaje naplánované v štátnom rozpočte

2013* –od 1.5.2013 platná novela zák. č.80/2013 Z. z. zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

2016**  – od 1.1. 2016 účinný zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Z údajov vidíme, ako sa menili počty výsluhových dôchodcov od najnižšieho počtu v roku 2010 (14 037 VD) až najvyšší počet v roku 2017 (15 023 VD). Bolo to navýšenie o 986 VD, čo bolo 7%. Najmenej personálu malo MO SR v roku 2016(19822 zam.), najviac v roku 2010 (20 822 zam.). To je rozdiel 1 000 zamestnancov, čo bolo iba 5%. Kolísanie počtov personálu, na ktorý muselo MO SR vyčleňovať finančné prostriedky, bolo relatívne malé oproti tomu, ako kolísali celkové finančné prostriedky MO SR.

Rezort obrany mal najnižšie finančné prostriedky v roku 2013, najvyššie v roku 2020, keď i vzhľadom na pokles štátneho rozpočtu už reálne dosiahol deklarované 2%. Toto kolísanie z 725 mil. na 1 608 mil. eur, teda až o 122%, neumožňovalo dlhodobé a premyslené budovanie OS SR. Dlhodobý deficit rozpočtu obrany spôsobil zaostávanie modernizácie, zastarávanie a nedostatok všetkých druhov materiálu a infraštruktúry.

Napriek týmto ťažkostiam si Ozbrojené sily SR stále udržiavali vysokú dôveru obyvateľov. Z ostatnej Národnej správy Štandardného Euro barometra (EB 94) dôvera ozbrojeným silám u Slovákov momentálne dosahuje 65 percent. Prieskum sa realizoval od 12. februára do 5. marca 2021. Oproti predchádzajúcemu roku to je o 14 percent viac.

Z hľadiska sociálneho systému sa podarilo po novele sociálneho zákona v roku 2013 znížiť výdavky na dotáciu osobitného účtu, ktorá podľa údajov VUSZ v roku 2020 klesla až na cca 60 mil. eur. Oproti roku 2012, keď na to bolo treba až 110 mil. eur je to pokles až o 46%.

Podľa veľkosti rozpočtu sa napĺňala i položka 08 rozpočtu – Rekreácie, kultúra, náboženstvo. Položka, z ktorej sú platené sociálne programy. Pretože sa počty personálu, ktoré túto položku čerpali, hoci mierne, menili, najlepším je ukazovateľ veľkosti výdavkov na jednu osobu. Najnižší bol v roku 2012, keď to bolo len 136,44 eur na osobu, najvyšší v roku 2019, vtedy to bolo 207,73 eur.

To je nárast o 71,29 eur, čo je o 52,4% viac. Znamená to pre všetkých okrem iného väčší počet poukazov na rehabilitácie, rodinné rekreácie a ďalšie sociálne programy.

Vyšší rozpočet MO SR znamená, že sa konečne začínajú investovať i prostriedky do infraštruktúry a vybavenia vojenských hotelových rekreačno – zdravotníckych zariadení HOREZZA. Tieto zariadenia sa postupne modernizujú a vlani sa podarilo znovu otvoriť Hotel Granit Nová Polianka *** – klimatické kúpele a máme prísľub skorého vyriešenia zatvoreného zariadenia na Zemplínskej Šírave.

 

 

genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom