Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
32. ROKOVANIE RADY VVB

8. 10. 2018 rokovala Rada VVB na svojom 32. zasadnutí. Prítomných členov Rady privítal a oboznámil s programom predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA. Program bol schválený jednomyseľne.

vvb8.jpg
vvb7.jpg
vvb6.jpg
vvb5.jpg
vvb4.jpg
vvb3.jpg
vvb2.jpg
vvb1.jpg

           Uplynulý mesiac v činnosti VVB bol hodnotený pozitívne, stanovené úlohy sa splnili hlavne smerom k verejnosti – najvýznamnejšia bola účasť našej delegácie na oslavách 25. výročia OS SR a Dňa OS SR v Brezovej pod Bradlom, kde sme položili samostatný veniec vďaky v zostave účastníkov osláv. Delegáciu 4 členov viedol predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA. Tie akcie, ktoré neboli časovo časovo obmedzené na splnení, boli rozdiskutované s tým, že sa zainteresovaní členovia budú informovať telefonicky o stave riešenia danej úlohy. Ide napríklad o rozhovor s riaditeľom VÚSZ k sociálnym otázkam zabezpečenia vojenských dôchodcov, alebo organizácie osláv 100. výročia skončenia 1. svetovej vojny. Zodpovední členovia Rady pripravia záverečné stanoviská do budúcej Rady, ktorá zasadne 5. 11. 2018, teda týždeň pred najvýznamnejšou akciou mesiaca, kde je naše občianske združenie spoluorganizátorom na Voj. cintoríne Bratislava –Petržalka – Kopčany 11. 11. 2018 o 10,00 hod. Súčasťou osláv je aj beh, ktorý však organizuje ministerstvo obrany po slávnostnom položení vencov, udelení vyznamenaní a položení krížov s „Červeným makom“ k hrobom padlých bojovníkov v prvej svetovej vojne, Rada vyjadrila nádej, že sa tejto akcie zúčastní viac členov VVB, ako v minulosti. Podrobnosti  o programe budú prerokované na porade 11. 10. 2018 na ministerstve obrany, ktorého sa zúčastnia traja členovia Rady. O záveroch vás budeme informovať na našej webovej stránke.

 Plk. v.v. Ing. M. Sobek nás reprezentoval na krste knihy 25 SlovGbat v Palárikove. V nasledujúcom období sa delegácia VVB zúčastní na oslavách štátneho sviatku Rakúskej republiky, ktorých súčasťou je aj výstava vojenskej techniky Rakúskej armády 26. 10. 2018 vo Viedni. Výročného zasadnutia našej partnerskej organizácie vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany ČR v Brne sa zúčastnia traja členovia občianskeho združenia VVB. O priebehu smerom k nám podáme informácie na webovej stránke. V Humennom si 13. 10. 2018 pripomenú príchod 103. pluku do tohto  východoslovenského mesta a osláv sa zúčastnia dvaja naši členovia združenia.

10. 10. 2018 sa členovia združenia s rodinnými príslušníkmi zúčastnia na 3. ročníku koncertu INTEGRÁCIA 2018, ktorý spoluorganizuje ministerstvo obrany.

Rada VVB upozorňuje svojich členov, i keď dostanú pozvánky elektronickou poštou, že sa zmenil termín predvianočného posedenia, ktoré sa uskutoční v Posádkovom klube Bratislava na Dulovom námestí 10. 12. 2018 – tento rok nebude typická kapustnica, ale mali by sme si pochutnať na nezvyčajnom predvianočnom divinovom guláši. Veríme, že vás to priláka a opäť zaplníte miestnosť, kde súčasne vyhodnotíme  rok 2018 v našej činnosti a predložíme  plán na rok 2019.

           Rada sa podrobne zaoberala zlepšením finančnej situácie združenia a to dotáciami. Tie by mali byť využité na samotnú činnosť, ale napríklad aj na medaily VVB, ktoré chceme udeľovať osobám, ktoré nám pomáhajú nielen z vojenského, ale aj z civilného prostredia. Najviac rozpracovaná je dotácia 500 € od VÚC Bratislavského samosprávneho kraja presne na spomínané medaily. Pre rok 2019 sa pracuje na dotácii z MÚ Malacky. V tejto pre združenie neznámej oblasti veľa práce vykonal administrátor mjr. v. v. Štefan CHŇAPEK, ktorému predseda VVB poďakoval za vynaložené úsilie splniť nie jednoduché požiadavky. Získať dotácie môže každý člen združenia a informovať Radu VVB.

           O. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA má k 8. 10. 2018 viac než 100 členov. Rada pravidelne schvaľuje prihlášky nových žiadateľov o členstvo. Mesačne ide o 3 až 5 členov. Rada schválila prihlášky 2 žiadateľov o členstvo plk. v.v. doc. PhDr. Jozefa BYSTRICKÉHO, CSc. a ppráp. PhDr. Dušana Sysela. PhD., MPH.

Text a foto: plk. v. v. Ing. I. Kvačkaj, hovorca o. z. VVB

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom